Les societats han d’aprovar els comptes anuals abans del 30 DE Juny.

S’HA DE CONVOCAR LA JUNTA GENERAL DE SOCIS O ACCIONISTES.

Totes les societats es troben obligades a formular els comptes anuals al tancament del seu exercici. Els administradors són els obligats a formular els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de tancament de l’exercici social.

L’aprovació dels comptes anuals correspon als socis o accionistes mitjançant la junta general ordinària convocada a l’efecte. Aquesta aprovació s’ha de fer dins dels sis mesos següents al tancament d’exercici social. Per tant, abans de 30 de juny a les societats que tanquen el seu exercici amb l’any natural. I en el termini d’un mes des de l’aprovació dels comptes, aquestes s’han de dipositar en el Registre Mercantil del domicili de la societat. Per aquest motiu, durant el mes de juliol la majoria de societats efectuen el dipòsit de comptes anuals al Registre Mercantil.

És competència de la junta general deliberar i acordar l’aprovació dels comptes anuals, l’aplicació del resultat i l’aprovació de la gestió social. (Art. 160 de la Llei de Societats de Capital).

Com es convoca la Junta General per l’aprovació dels comptes anuals?

Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la reunió ha d’haver un termini de, almenys, un mes en les societats anònimes i quinze dies en les societats de responsabilitat limitada. (Art. 176).

En els casos de convocatòria individual a cada soci, el termini es computarà a partir de la data en què s’hagi remès l’anunci a l’últim d’ells.

La junta general serà convocada pels administradors i, si s’escau, pels liquidadors de la societat. (Art. 166)

Per efectuar la convocatòria és habitual que els estatuts de les societats (responsabilitat limitada o societats anònimes amb accions nominatives) estableixin que la convocatòria es realitzi per qualsevol procediment decomunicació, individual i escrita, que asseguri la recepció del mateix per tots els socis en el domicili designat a aquest efecte o al que consti en la documentació de la societat; Buforax.

En el cas de socis que resideixin a l’estranger, els estatuts poden preveure que només seran convocats individualment si han designat un lloc del territori nacional per a notificacions.

Si els estatuts no disposen una altra cosa l’article 173 de la LSC estableix que la junta general serà convocada mitjançant anunci publicat en el ”Butlletí Oficial del Registre Mercantil” i en la pàgina web de la societat.

Amb caràcter voluntari i addicional a aquesta última o quan la societat no tingui pàgina web, la convocatòria es publicarà en un dels diaris de més circulació a la província en què estigui situat el domicili social.

La convocatòria expressarà el nom de la societat, la data i hora de la reunió, l’ordre del dia, en el qual figuraran els assumptes a tractar, i el càrrec de la persona o persones que realitzen la convocatòria. (Art. 174 LSC).

Llevat de disposició contrària dels estatuts, la junta general se celebrarà en el terme municipal on la societat tingui el domicili. Si en la convocatòria no figura el lloc de celebració, s’entendrà que la junta ha estat convocada perquè tingui lloc al domicili social. (Art.175 LSC)

Sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estigui present o representada la totalitat del capital social i els concurrents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió, la junta general, quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte. (Art. 178 LSC). La junta universal es pot reunir en qualsevol lloc del territori nacional o de l’estranger.

Newsletter