Les participacions preferents en la declaració de Renda de 2014.

Les pèrdues des de 2010 per les participacions preferents es poden compensar. La Llei de l‘IRPF permet que el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari derivat de deute subordinat o participacions preferents de l’exercici es puguin compensar amb el saldo positiu dels guanys patrimonials de la base imposable de l’estalvi. També s’aplica a les pèrdues que derivin de la transmissió de valors rebuts per operacions de recompra o bescanvi amb un període superior a un any.

L’aplicació d’aquesta especialitat s’estén no solament a les rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents o d’altres valors rebuts en substitució d’aquestes del propi exercici sinó també a les corresponent als períodes impositius 2010, 2011, 2012 i 2013, sempre que no hagin passat 4 anys des de que es van generar.

Excepcionalment i només el 2014, els rendiments de capital mobiliari negatius que derivin de participacions preferents i deute subordinat així com els rendiments de capital mobiliari negatius i les pèrdues que derivin de la transmissió de valors rebuts per operacions de recompra o bescanvi de 2010 a 2013 o del propi exercici, que no hagin pogut compensar-se a la base imposable de l’estalvi, es podran compensar amb els guanys de la base imposable general del període, amb el límit de l’import dels guanys derivats de la transmissió d’elements patrimonials adquirits amb un any o menys.

Newsletter