L’any 2011 és obligatori pagar la quota de la Cambra de Comerç

Si be, el Reial Decret llei 13/2010 de 3 de desembre eliminava l’obligatorietat de les empreses de pertànyer a la Cambra de Comerç,  l’any 2011 s’haurà de pagar el recurs cameral o “quota” de la Cambra de Comerç.
 
La Disposició Transitòria Primera del referit Reial Decret, estableix que no seran exigibles les quotes corresponents a l’exercici 2010, però s’ha de tenir en compte que durant l’any 2011, el recurs cameral que es paga és el corresponent a l’exercici 2009. Per tant durant l’exercici 2011 és obligatori el pagament del recurs cameral.
Per les empreses amb una facturació igual o superior a 10 milions d’euros, fins l’any 2012 serà obligatori el pagament del recurs cameral.
Per que durant l’exercici 2012 no es meriti el recurs cameral, no serà necessari comunicar la baixa a la Cambra de Comerç, dons des del 1 de gener de 2011, únicament seran membres aquelles empreses que lliurament ho decideixin.
Newsletter