La prevenció de riscos laborals.

La prevenció de riscos laborals ha d’estar integrada en el sistema general de gestió de l’empresa, a través de la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals.

Aquest pla de prevenció de riscos laborals haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l’acció de prevenció de riscos en l’empresa.

Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, són

• L’avaluació de riscos laborals i

• La planificació de l’activitat preventiva.

Aquesta documentació s’ha de conservar a disposició de l’autoritat laboral.

Així mateix, en una inspecció l’autoritat laboral requerirà la documentació acreditativa del compliment de les obligacions en matèria de vigilància de la salut i la relació dels accidents de treball i malalties professionals .

A més l’empresari haurà d’acreditar :

La informació donada als treballadors sobre els riscos laborals .

L’empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en relació amb :

a) Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball , tant aquells que afectin a l’empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció .

b ) Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos assenyalats en l’apartat anterior .

La formació als treballadors en matèria preventiva.

En compliment del deure de protecció , l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica , suficient i adequada , en matèria preventiva , tant en el moment de la seva contractació , sigui quina sigui la modalitat o durada d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball .

La formació a què es refereix l’apartat anterior s’ha d’impartir, sempre que sigui possible, dins la jornada de treball o, si no, en altres hores però amb el descompte en aquella del temps invertit en la mateixa .

Si és el cas, el lliurament de EPI ‘S .

A més l’empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual ( EPI ) adequats per a l’exercici de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels mateixos quan , per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris .

Els equips de protecció individual s’han d’utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.

Les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals se sancionaran:

Lleus, amb multa;

• En el seu grau mínim, de 40 a 405 euros;

• En el seu grau mitjà, de 406 a 815 euros, i

• En el seu grau màxim, de 816 a 2045 euros .

Greus amb multa ,

• En el seu grau mínim, de 2.046 a 8.195 euros ;

• En el seu grau mitjà, de 8.196 a 20.490 euros , i

• En el seu grau màxim, de 20.491 a 40.985 euros .

Molt greus amb multa,

• En el seu grau mínim, de 40.986 a 163.955 euros ;

• En el seu grau mitjà, de 163.956 a 409.890 euros , i

• En el seu grau màxim, de 409.891 a 819.780 euros .

Newsletter