La inversió del subjecte passiu per mòbils, tablets, portàtils i consoles.

inversió del subjecte passiu per mòbils

Hisenda posa el focus sobre els revenedors, i els particulars que es dediquen a la compra venda de productes de segona mà mitjançant la inversió del subjecte passiu per mòbils, tablets, portàtils i consoles. Ens expliquem. Concretament la Llei d’IVA estableix la “regla d’inversió del subjecte passiu” al lliurament de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals, quan;

S’aplica la inversió del subjecte passiu per mòbils, tablets, etc, quan:

  • El destinatari sigui un empresari revenedor o
  • L’import de l’operació excedeixi de 10.000 euros (IVA exclòs).

Els destinataris de les operacions, si s’escau, hauran de comunicar expressament i fefaentment a l’empresari o professional que realitzi el lliurament, les següents circumstàncies:

  • Que estan actuant, pel que fa a aquestes operacions, en la seva condició d’empresaris o professionals.
  • Que estan actuant, pel que fa a aquestes operacions, en la seva condició de revenedors, la qual cosa hauran d’acreditar mitjançant l’aportació d’un certificat específic emès a aquests efectes a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Es considerarà revenedor a l’empresari o professional que es dediqui amb habitualitat a la revenda dels béns adquirits a que es refereixen aquestes operacions.

L’empresari o professional revenedor haurà de comunicar a l’òrgan competent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària la seva condició de revenedor mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal al temps de començament de l’activitat, o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en el qual hagi de produir efectes.

La comunicació s’entendrà prorrogada per als anys següents en tant no es produeixi la pèrdua d’aquesta condició, que deurà així mateix ser comunicada a l’Administració Tributària mitjançant l’oportuna declaració censal de modificació.

L’empresari o professional revenedor podrà obtenir un certificat a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que tindrà validesa durant l’any natural corresponent a la data de la seva expedició.


Què haig de fer ara per saber més sobre aquest tema?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter