IVA. Devolució mensual i importació diferit (Sol·licituds abans del 30 de novembre)

Durant aquest mes de novembre i amb efectes 1 de gener de 2024 es pot demanar davant l’AEAT els següents canvis en relació a l’IVA.


 

Registre de Devolució Mensual  de l’IVA (REDEME)

La inscripció en el Registre de devolució mensual d’IVA és un procediment opcional que pot ser aplicat per tots els subjectes passius.

El període de declaració i liquidació dels subjectes passius que optin per aquest procediment és mensual, independentment del seu volum d’operacions.

El procediment de devolució mensual es condiciona al compliment dels següents requisits:

 1. Inscripció al registre de devolució mensual. S’han de complir els següents requisits:
  • Es formalitza mitjançant la presentació del 036.
  • Qui ho sol·licita ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
  • No ha de realitzar activitats en règim simplificat.
 1. Cal sol·licitar-ho abans del 30 de novembre perquè tingui efectes a partir del mes de gener del següent any.
 2. La inscripció en el Registre s’ha de mantenir durant l’any per al qual es va sol·licitar.
 3. Els subjectes passius hauran de presentar les autoliquidacions per via telemàtica i amb periodicitat mensual.
 4. Queden obligats a la presentació del factures emeses i factures rebudes d’acord amb el règim del SII.

 

Règim de diferiment de l’IVA Importació

Durant el mes de novembre és pot optar, mitjançant la presentació d’una declaració censal, per l’aplicació del règim de diferiment del IVA importació.

D’acord amb aquest règim, els subjectes passius poden diferir el pagament de l’IVA de la importació fins el moment en que es presenti la declaració de l’IVA, suportant en aquell mateix moment la mateixa quantitat (en cas de prorrata 100%), i per tant, sense necessitat d’ingrés de la quota.

Només poden optar a aquest règim els subjectes passius que presentin la declaració mensual i, per tant, estiguin inclosos en el règim del SII.

Igualment, aquells subjectes passius que hagin optat per aquest règim durant l’any 2023, poden renunciar voluntàriament amb efectes 2024. Aquest renúncia tindrà efectes per un període mínim de 3 anys.

 

Comunicació de revenedor a efectes de l’IVA

Durant el mes de novembre i amb efectes 1 de gener de 2024, s’ha de comunicar la condició de revenedor a efectes d’aplicar la inversió del subjecte passiu per l’empresari que es dediqui a la revenda de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals.

Aquesta condició s’entén prorrogada en tant no es produeixi la pèrdua d’aquesta condició, que haurà d’esser comunicada amb la corresponen declaració censal.

Newsletter