IRPF. Deducció per obres de millora en l’habitatge

Al confeccionar l’actual declaració de Renda de 2010, el propietari que en el seu domicili habitual hagi realitzat obres de millora, es podrà deduir el 10% de la factura sempre i quan aquestes obres hagin estat realitzades entre el 14 d’abril i el 31 de desembre de 2010.
Només tindran dret a aquesta deducció els subjectes passius amb una base imposable inferior a 53.007,20 euros.
Aquesta deducció del 10% sobre l’import de les obres en l’habitatge habitual ha estat vigent fins el 6 de maig de 2011 ( s’haurà de tenir en compte per la declaració de renda de 2011).
A partir del 7 de maig de 2011, segons el Reial Decret Llei de 5/2011, aquest percentatge s’incrementa fins el 20% i per a qualsevol habitatge propietat del declarant o en l’edifici que aquest habitatge es trobi. També ha variat l’àmbit subjectiu de la deducció, incrementant-se fins a 71.007,20 la base imposable màxima dels contribuents que tenen dret a aplicar aquesta deducció.
Fins el 6 de maig de 2011 la base màxima de deducció ha estat de 4.000 euros. A partir del dia 7 de maig de 2011 aquesta base màxima de deducció serà de 6.750 euros.
Les quantitats satisfetes durant un exercici que no s’hagin pogut deduir en l’exercici per excedir de la base màxima anual que fixa la llei, podran deduir-se en els quatre anys següents.Per tenir dret a la deducció les obres han de tenir com objecte la millora de l’eficiència energètica, l’ higiene, la salut i protecció del medi ambient, l’ utilització d’energies renovables, la seguretat i l’ estanqueïtat dels edificis. També donarà dret aquesta deducció les obres d’instal·lació d’infraestructures de telecomunicació que permetin l’accés a internet o a serveis de televisió digital.

Es requisit indispensable per tenir dret a la deducció que el pagament de les factures per aquestes obres s’hagi fet amb targeta de crèdit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte bancària. En cap cas donarà dret a practicar la deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diner en metàl·lic.
Newsletter