Impost de societats. Tipus de gravamen general i tipus reduït.

La presentació de l’Impost de Societats ha d’efectuar-se dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

Per tant, com a regla general, quan es tracti de subjectes passius l’exercici econòmic dels quals coincideixi amb l’any natural, el termini de presentació de la declaració serà el 25 de juliol.

Segons les característiques de la Societat o de determinades circumstàncies el tipus de gravamen de l’impost pot ser diferent.

Tipus general de l’Impost de Societats.

El tipus general de gravamen de l’Impost de Societats serà el:

  • 30%, per als períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2008.
  • (32,5%, per als períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2007)

A quin tipus tributen les empreses de reduïda dimensió?

Les entitats que compleixin les previsions previstes en l’article 108 de la LIS ( la facturació de la qual sigui inferior a 10 milions d’euros) tributaran conforme a la següent escala, excepte si d’acord amb el previst en el seu article 28 hagin de tributar a un tipus diferent del general:

  • a) Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, al tipus del 25%.
  • b) Per la part de base imposable restant, al tipus del 30%.

Quan el període impositiu tingui una durada inferior a l’any, la part de la base imposable que tributarà al tipus del 25% serà la resultant d’aplicar a 300.000 euros la proporció en la qual es trobin el nombre de dies del període impositiu entre 365 dies, o la base imposable del període impositiu quan aquesta fos inferior.

Tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació.

En els períodes impositius iniciats dins dels anys 2009, i 2010, les entitats l’import net de les quals de la xifra de negocis en aquests períodes sigui inferior a 5 milions d’euros i la plantilla mitjana en els mateixos sigui inferior a 25 empleats, tributaran conforme a la següent escala, excepte si d’acord amb el previst en l’article 28 de la LIS hagin de tributar a un tipus diferent del general:

  • a) Per la part de base imposable compresa entre 0 i 120.202,41 euros, al tipus del 20%.
  • b) Per la part de base imposable restant, al tipus del 25%.

L’aplicació d’aquesta escala està condicionada al fet que durant els dotze mesos següents a l’inici de cadascun d’aquests períodes impositius, la plantilla mitjana de l’entitat no sigui inferior a la unitat i, a més, tampoc sigui inferior a la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors a l’inici del primer període impositiu que comenci a partir d’1 de gener de 2009.

Per als períodes impositius iniciats dins de l’any 2011

En els períodes impositius iniciats dins de l’any 2011, les entitats l’import net de les quals de la xifra de negocis *habida en aquest període sigui inferior a 5 milions d’euros i la plantilla mitjana en el mateix sigui inferior a 25 empleats, tributaran conformement a la següent escala, excepte si d’acord amb el previst en l’article 28 del *TRLIS hagin de tributar a un tipus diferent del general:

  • a) Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, al tipus del 20%.
  • b) Per la part de base imposable restant, al tipus del 25%.

L’aplicació d’aquesta escala està condicionada al fet que durant els dotze mesos següents a l’inici del període impositiu, la plantilla mitjana de l’entitat no sigui inferior a la unitat i, a més, tampoc sigui inferior a la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors a l’inici del primer període impositiu que comenci a partir d’1 de gener de 2009.

Newsletter