Hisenda puja l’exempció per despesa de quilometratge en l’IRPF a 0,26 euros (fins ara 0,19 euros) per km recorregut

Al BOE del dia 17 de juliol es va publicar l’Ordre HFP/792/2023 per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l’IRPF, que és aplicable des del 17 de juliol de 2023.

 

S’exceptuen de gravamen i, per tant, no s’han d’incloure entre els rendiments íntegres del treball, les quantitats que, en les condicions i imports que més endavant s’assenyalen, percebi l’empleat o treballador amb la finalitat de compensar les despeses de locomoció ocasionades pel desplaçament fora de la fàbrica, taller, oficina, o centre de treball, per a fer la seva feina en lloc diferent, amb independència que aquest últim estigui situat en el mateix o en diferent municipi que el centre de treball habitual.

  • Si l’empleat o treballador utilitza mitjans de transport públic, l’import de la despesa que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.
  • En un altre cas, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, la quantitat que resulti de computar 0,26 euros (abans era de 0,19 €) per quilòmetre recorregut, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.
 

Per contra, estan plenament subjectes a l’impost, i han de ser incloses en la declaració com a rendiments íntegres del treball, les quantitats percebudes pel desplaçament de l’empleat o treballador des del seu domicili al lloc de treball, encara que tots dos estiguin situats en diferents municipis.

 

No obstant l’anterior, estan exemptes les quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport de viatgers per al desplaçament dels empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball amb el límit de 136,36 euros al mes i 1.500 euros anuals per a cada treballador, incloses les fórmules indirectes de pagament que compleixin les condicions establertes en l’article 46 bis del Reglament de l’IRPF:

  • Que puguin utilitzar-se exclusivament com a contraprestació per l’adquisició de títols de transports per la utilització de servei públic de transport col·lectiu de viatgers.
  • Hauran d’estar numerats, expedits de forma nominativa i ha de figurar l’empresa emissora.
  • Seran intransmissibles.
  • No es reemborsaran ni per l’empresa ni per un tercer.
  • La empresa conservarà la relació de títols entregats a cada treballador am bel número de document i la quantitat posada a disposició del treballador.
 

Atenció. L’excés percebut, si és el cas, sobre les quantitats indicades està plenament subjecte a gravamen en concepte de rendiments del treball.

Newsletter