Hisenda ha canviat el criteri sobre l’aplicació del tipus reduït de l’Impost de Societats

La Direcció General de Tributs ha publicat una consulta vinculant de 28 de gener en relació a la aplicació del tipus reduït de l’Impost de Societats i els requisits de manteniment i creació d’ocupació, regulat en la Disposició Addicional 12ª del TRLIS (Text Refós de la Llei de l’lmpost de Societats).

Aquesta consulta modifica el criteri que fins ara havia tingut l’Agència Tributària.

La referida D.A. 12a del TRLIS estableix que:

“ En els períodes impositius iniciats dins els anys 2009, 2010 i 2011, les entitats que el seu import net de la xifra de negocis dels referits períodes sigui inferior a 5 milions d’euros i la plantilla mitja en els mateixos anys sigui inferior a 25 treballadors, tributaran ( excepte si han de tributar a un tipus diferent del general segons els previs en l’art 28 de la LLei);

a) per la base compresa entre 0 i 120.202,41 euros, al tipus del 20 per cent.

En els períodes impositius iniciats dins l’any 2011, aquest tipus s’aplicarà sobre la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros.

b) Per la part de la base imposable restant, el tipus del 25 per cent.”

La consulta planteja la qüestió sobre una entitat constituïda abans de 1 de gener de 2008 que compleix en el 2009 tots els requisits per a l’aplicació del tipus reduït regulat en la referida D.A. 12a del TRLIS. No obstant, el 2010 la seva plantilla mitja es inferior a la plantilla mitja de 2008; llavors, haurà d’efectuar el 2010 la regularització corresponent a l’aplicació del tipus reduït del 2009? Podria aplicar el tipus reduït si complís tots el requisits exigits a la llei el 2011?

Segons el previst en la referida disposició addicional i el criteri de la DGT, els requisits exigits es computaran de forma independent en cadascun dels tres exercicis, això suposarà que l’escala reduïda del gravamen no serà d’aplicació al període impositiu corresponent a l’exercici 2010, sense que això afecti a l’aplicació d’aquesta escala en els exercicis 2009 i 2011, si es compleixen en aquests dos exercicis els requisits exigits.

Newsletter