Es simplifiquen els tràmits per constituir una societat

El Reial Decret 13/2010 de 3 de desembre estableix les regles per procedir a la constitució de societats per via telemàtica.

Els canvis permeten la constitució de Societats de Responsabilitat Limitada en un termini màxim de dos o cinc dies, exceptuant els casos d’elevada quantia del capital o d’estructura societària complexa.

Aquesta Llei estableix tres règims de constitució segons les característiques de la societat que es pretén constituir:

1. Règim super-simplificat.

S’aplicarà quan la societat a constituir compleixi els següents requisits:

– Societat de Responsabilitat Limitada

– Capital social entre 3.000 i 3.100 euros.

– Que els seus socis siguin persones físiques.

– Que el seu òrgan d’administració s’estructuri amb un administrador únic, varis administradors solidaris, qualsevol que sigui el seu número, o dos administradors mancomunats.

– Que els seus estatuts s’adaptin a alguns dels aprovats pel Ministeri de Justícia.

Els terminis de constitució seran el següents:

– El notari atorgarà l’escriptura de constitució el mateix dia que rebi la certificació negativa de la denominació social. Aquesta certificació s’ha d’expedir per via telemàtica en un dia hàbil des de la seva petició.

– El notari remetrà de forma telemàtica al registre mercantil l’escriptura de constitució, el mateix dia del seu atorgament.

– El registrador mercantil haurà d’inscriure l’escriptura dins les 7 hores hàbils següents a la recepció telemàtica de l’escriptura.

En conclusió, en dos dies, es pot constituir aquest tipus de societat.

2. Règim simplificat.

S’aplicarà quan la societat a constituir compleixi els següents requisits:

– Societat de Responsabilitat Limitada.

– Capital social superior a 3.100 i igual o inferior a 30.000 euros.

– Que els seus socis siguin persones físiques.

– Que el seu òrgan d’administració s’estructuri amb un administrador únic, varis administradors solidaris, qualsevol que sigui el seu número, o dos administradors mancomunats.

Els terminis de constitució seran els següents:

– El notari atorgarà l’escriptura de constitució en el termini d’un dia hàbil comptat des de la recepció de la certificació negativa de la denominació social. Aquesta certificació s’ha d’expedir per via telemàtica en el termini d’un dia des de la seva petició.

– El notari remetrà de forma telemàtica al registre mercantil l’escriptura de constitució, el mateix dia del seu atorgament.

– El registrador mercantil haurà d’inscriure l’escriptura en el termini de 3 dies  hàbils des de la recepció telemàtica de l’escriptura.

En definitiva , en el termini de cinc dies des de l’inici dels tràmits per a la constitució es podrà tenir la certificació acreditativa de la inscripció de la societat.

3. Règim general.

S’aplicarà quan la societat a constituir compleixi els següents requisits:

– Constitució de societats mercantils que no siguin de responsabilitat limitada.

– Constitució de societats de responsabilitat limitada que :

· El seu capital sigui superior a 30.000 euros, o

· Que entre els seus socis hi hagi un persona jurídica, o

· Que el seu òrgan d’administració s’estructuri sobre la base de més de dos administradors mancomunats o un consell d’administració.

El Real Decret no fixa terminis per la constitució. En quan a la inscripció ens remet al article 18.4 del Codi de Comerç, el qual fixa en quinze dies el termini que té el registrador mercantil per qualificar i inscriure l’escriptura de constitució.

Newsletter