Encadenament de contractes temporals. Aclariments sobre la suspensió de la norma.

Dos punts s’han de tenir en compte respecte a la suspensió de la norma de l’encadenament de contractes temporals de l’article 15.5 del Estatut dels Treballadors;

Primer.- Aquesta mesura no suposa la possibilitat de fer contractes temporals sense cap “causa de temporalitat” recollida per l’Estatut dels Treballadors o els Convenis Col·lectius, perquè en aquest cas el contracte estaria fet en frau de llei, i per tant seria declarat indefinit en cas de ser impugnat davant els tribunals.

Les causes de temporalitat són “la realització d’obra o serveis determinats” i “l’acumulació de feina o l’excés de comandes”. També es poden fer contractes temporals per substituir a treballadors amb dret de reserva del lloc de treball.

Segon.- A més a més, segueix vigent, i no s’ha modificat, l’apartat 1 del mateix article 15 del E.T. Segons aquest article, els contractes laborals per “obra o servei determinats” no podran tenir una durada superior a tres anys ampliable fins a 12 mesos més per conveni col·lectiu i els contractes temporals per “circumstàncies de la produccióno podran tenir una durada superior als 6 mesos dins un període de 12 mesos, o en tot cas, si el Conveni Col·lectiu del sector ho recull, una durada superior a 12 mesos dins un període de 18 mesos.

La infracció de qualsevol de les dos mesures anteriors suposaria que si el treballador a la finalització del contracte demandés a l’empresa, tindria moltes possibilitats que els tribunals declaressin els contractes temporals fets en frau de llei i l’acomiadament com a improcedent.

Newsletter