El salari per treballs desenvolupats a l’estranger estan exempts en l’IRPF.

EL COMPLEMENT PER DESTINACIÓ INTERNACIONAL TAMBÉ GAUDEIX D’EXEMPCIÓ.

L’article 7 en la seva lletra p) de la Llei de l’IRPF regula l’exempció dels rendiments de treball percebuts per treballs realitzats a l’estranger. L’article 9 A 3b) 4rt del Reglament del IRPF regula l’exempció del complement per destinació internacional.

Aquestes exempcions només s’apliquen a les persones residents fiscals a Espanya i per tant obligats a tributar a Espanya, en principi, per totes les rendes mundials obtingudes durant l’any. Com a regla general es considera resident fiscal espanyol a la persona que ha estat a Espanya durant més de 183 dies de l’any natural.

Aquestes exempcions no només comporten conseqüències fiscals per al treballador sinó per a l’empresari, ja que aquest tindrà l’obligació de practicar la retenció adequada segons la Llei de l’IRPF tenint en compte aquesta regla.

Exempció per rendiments de treball fins a 60.100 euros. Art. 7 p) Llei IRPF.

L’exempció de l’article 7 p) de la Llei s’aplicarà a les retribucions meritades durant els dies d’estada a l’estranger, amb el límit màxim de 60.100 euros anuals. Per al càlcul de la retribució corresponent als treballs realitzats a l’estranger, s’han de prendre en consideració els dies que efectivament el treballador ha estat desplaçat a l’estranger, així com les retribucions específiques corresponents als serveis prestats a l’estranger.

Els treballs s’han de realitzar en benefici d’una empresa no resident o amb establiment radicat a l’estranger. En el territori on es realitzen els treballs ha d’existir un impost similar al nostre IRPF i que no es un paradís fiscal.

Complement per destinació internacional. Art. 9 del Reglament IRPF.

L’exempció de l’article 7 p) de la Llei és incompatible amb l’exempció regulada en l’article 9 A 3 b) 4t del Reglament de l’IRPF que estableix la consideració de dieta exempta de gravamen les quantitats percebudes, pels empleats d’empreses amb destinació a l’estranger, que excedeixin de la retribució que percebrien pel seu treball a Espanya. És important que en el carta d’assignació s’especifiquin amb detall tots els conceptes retributius i complementaris en motiu del desplaçament a l’estranger per evitar problemes amb Hisenda.

Newsletter