El registre d’hores en els contractes a temps parcial.

En els contractes a temps parcial és obligatori portar un registre d’hores diàries i lliurar-les al treballador mensualment però, per dur a terme aquest registre és necessari que el treballador firmi tots els dies la seva hora d’entrada i de sortida. No és suficient amb que firmi una fulla mensual on s’especifiquin les hores diàries realitzades.

L’Estatut dels Treballadors, que regula el registre diari d’hores en els contractes a temps parcial disposa textualment el següent: “La jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries”.

És a dir, el tenor literal de la norma no indica que els treballadors hagin de signar diàriament el registre d’hores. És a dir, que en teoria seria suficient amb que en els models de registre mensual figuri la signatura del treballador com a receptor d’aquest document, ja que l’empresa està obligada a adjuntar el registre al rebut de salaris (nòmina).

No obstant això, en la pràctica, la Inspecció de Treball fa una interpretació extensiva de la llei considerant que és obligatòria la signatura diària, per la qual cosa és aconsellable que el treballador firmi tots els dies la seva hora d’entrada i de sortida per evitar problemes en cas que la seva empresa rebi una visita de la Inspecció.

Adjuntem el model adaptat als requisits exigits per l’Inspecció de Treball.

Newsletter