El model 347 i el model 184. Operacions amb tercers i declaració de les SCP i CB.

AMBDUES DECLARACIONS S’HAN DE PRESENTAR ABANS DEL 2 DE MARÇ.

Model 347

Abans del 2 de març s’ha de presentar la Declaració anual d’operacions amb terceres persones, Model 347.

El Model 347 és la declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones. Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l’any natural, computant de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.

La informació sobre les operacions s’ha de desglossar de forma trimestral. El termini de presentació del Model 347 comença el dia 1 de febrer i, aquest any,  finalitza el dia 2 de març.

El Model 184.

També la Declaració informativa de les entitats en atribució de rendes, Societats Civils Privades i Comunitats de Béns, Model 184 , s’ha de presentar durant el mes de febrer. Aquest Model recull totes les rendes generades per l’entitat, ingressos i despeses, així com la renda atribuïble a cada soci, hereu, comuner o partícip.

Aquesta declaració és d’obligada presentació per a totes aquelles entitats en règim d’atribució de rendes; Societats Civils Privades ( SCP ) i Comunitats de Béns ( CB ), constituïdes a Espanya o a l’estranger, que desenvolupin en el territori nacional alguna activitat econòmica o bé quan les seves rendes superin els 3.000 euros anuals. No estan obligades a presentar-ho les entitats constituïdes a l’estranger que obtinguin rendes a Espanya, qualsevol que sigui l’import, però sense desenvolupar una activitat econòmica.

Newsletter