El Model 347 i el Model 184 s’han de presentar durant el mes de febrer.

El Model 347

El Model 347 és la declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones.

Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l’any natural, computant de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.  El termini de presentació comença el dia 1 de febrer i finalitza el dia 29 de febrer.

La informació sobre les operacions s’ha de desglossar de forma trimestral, amb el Nom, NIF i Codi Postal dels clients o proveïdors que correspongui. També s’han d’incloure en el model 347 les quantitats derivades de rendes de lloguer d’immobles sempre i quan aquestes no hagin comportat Retenció a compte. Per tant, tant els arrendataris com els arrendadors hauran d’especificar i separar de la resta de conceptes les quantitats que corresponen a aquestes rendes de lloguers. Els arrendadors també hauran d’informar de la referència cadastral de l’immoble.

El Model 184

El Model 184 és la Declaració informativa de les entitats en atribució de rendes, Societats Civils Privades i Comunitats de Béns. Es presentarà durant el mes de febrer. Aquest Model recull totes les rendes generades per l’entitat, ingressos i despeses, així com la renda atribuïble a cada soci, hereu, comuner o partícip.

Aquesta declaració és d’obligada presentació per a totes aquelles entitats en règim d’atribució de rendes; Societats Civils Privades (*SCP) i Comunitats de Béns (*CB), constituïdes a Espanya o a l’estranger, que desenvolupin en el territori nacional alguna activitat econòmica o bé quan les seves rendes superin els 3.000 euros anuals. No estan obligades a presentar-ho les entitats constituïdes a l’estranger que obtinguin rendes a Espanya, qualsevol que sigui l’import, però sense desenvolupar una activitat econòmica.

S’estableix l’obligació per part de l’entitat en règim d’atribució de rendes d’incorporar al model 184 la referència cadastral dels immobles generadors de rendiments de capital immobiliari, facilitant posteriorment l’emplenament de la corresponent autoliquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per part dels socis que siguin contribuents per aquest impost.

S’han de desglossar amb major detall les despeses suportades per les entitats en règim d’atribució de rendes que duen a terme activitats econòmiques, apropant-ho al definit en l’autoliquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (despeses de personal, adquisicions a tercers de béns i serveis, tributs i despeses financeres deduïbles i altres despeses deduïbles).

Newsletter