El Consorci de Compensació d’Assegurances assumirà els danys del terratrèmol de Lorca

Què és el Consorci de Compensació d’Assegurances? És una entitat pública adscrita al Ministeri d’Economia i Hisenda, a través de la Direcció General d’ Assegurances i Fons de Pensions que té com a funció recolzar l’acció de les companyies d’assegurances. S’ha de destacar el caràcter subsidiari en el àmbit assegurador del Consorci davant determinades situacions excepcionals que no cobreixen les asseguradores.

 

El Consorci actua en els següents casos:

  • Actua com assegurador directe, en defecte de participació de les companyies d’assegurances privades. Com per exemple en el cas que una companyia no vulgui assegurar a una persona per les circumstàncies que sigui. És el cas de les assegurances de ciclomotor per part de menors.
  • Actua com un fons de garantia quan es donen certes circumstàncies de falta d’assegurança, vehicle robato vehicle desconegut.
  • També en el cas d’ insolvència de la companyia  d’assegurances
  • En el cas de riscos extraordinaris com per exemple, actes de terrorisme,  les inundacions o com ha estat el cas de Lorca, els terratrèmols.

No hi haurà cobertura del Consorci, i per tant no hi haurà dret a indemnització si el bé sinistrat no té assegurança o quan el dany ocasionat al bé sigui causa de un vici o defecte del be.

El consorci es nodreix de les primes directes que recapta com a assegurador directe i dels recàrrecs per les contingències especials o riscos extraordinaris. Els recàrrecs els recapten les entitats asseguradores dins la prima de l’assegurança i són aquestes qui posteriorment ho ingressen al Consorci.

Newsletter