Declaració de patrimoni 2014

Els contribuents amb un patrimoni net major a 500.000 euros han de presentar la declaració de Patrimoni.

S’entén per patrimoni net el conjunt de bens i drets del que sigui titular la persona amb la deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixi el seu valor, com deutes i obligacions.

Com es computen els valors dels bens?

  • El valor dels bens immobles: El valor cadastral, el comprovat per l’Administració, o el preu d’adquisició.
  • El valor de les acciones o participacions.
  • El valor dels dipòsits bancaris a 31 de desembre o el saldo mitjà del l’últim trimestre.
  • Les assegurances de vida a valor de rescat a 31 de desembre.
  • Les joies, pells i vehicles a valor de mercat a 31 de desembre.
  • Estan exempts l’habitatge habitual i l’aixovar domèstic i el patrimoni empresarial i les participacions en entitats exemptes segons els requisits legals.
Newsletter