Condició de Gran empresa a efectes tributaris

condición de gran empresa
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Si una empresa arriba al volum de facturació el 2018 de 6.010.121,04 euros la societat tindrà la condició de Gran empresa a efectes tributaris d’1 de gener de el 2019.

La condició de Gran empresa comporta les següents conseqüències:

 • Obligació de comunicar a l’Administració tributària que ha passat a tenir la condició de Gran empresa, en el model 036, obligatòriament per Internet mitjançant el certificat electrònic, en el termini d’un mes d’1 de gener de el 2019.
 • Impost sobre el Valor Afegit. Periodicitat mensual de les autoliquidacions a presentar per dit Impost, en el model 303 (IVA Autoliquidació), que hauran de presentar-se obligatòriament per Internet mitjançant el certificat electrònic, en els trenta primers dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació mensual, o fins l’últim dia del mes de febrer en el cas de la declaració-liquidació corresponent al mes de gener.
  No obstant això, ha de tenir-se en compte que les entitats acollides al règim especial del grup d’entitats en l’IVA han de presentar les autoliquidacions periòdiques per aquest impost en els models, terminis i forma exigits per aquest règim especial, independentment que tinguin o no la condició de Gran empresa.
 • Retencions i ingressos a compte. Periodicitat mensual de les autoliquidacions, que hauran de presentar-se obligatòriament per Internet mitjançant certificat electrònic, en els vint primers dies naturals de cada mes, en relació amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte que procedeixi realitzar corresponents al mes immediatament anterior.
 • Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. Si l’import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu a compte del qual s’han d’efectuar els corresponents pagaments fraccionats ha superat la quantitat de 6.000.000 €, aquests pagaments hauran de presentar-se obligatòriament per Internet mitjançant el certificat electrònic, en el model 202, durant els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre, utilitzant la modalitat de càlcul prevista en l’apartat 3 de l’article 40 de la Llei de l’Impost sobre Societats. A més, si efectivament arriba a adquirir la condició de Gran empresa, a partir de 2019 també tindrà caràcter obligatori la presentació electrònica per Internet, mitjançant certificat electrònic, dels següents models d’autoliquidacions i declaracions informatives que, si s’escau, hagi de realitzar:
  • 200, 217, 220, 221, 411, 430.
  • 038, 156, 159, 165, 170, 171, 179, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 231, 232, 270, 280, 282, 289, 290, 291, 296, 345, 346, 349, 480, 611, 616 y 720. 
 • L’anteriorment exposat no afecta però a les presentacions de declaracions informatives o autoliquidacions que hagin de realitzar-se el 2019, però que facin referència a dades o operacions corresponents a l’exercici 2018.

Què haig de fer ara?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil sibre assessorament empresarial o particular posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

 

Newsletter