Condició de Gran empresa a efectes tributaris

condición de gran empresa

Si una empresa arriba al volum de facturació el 2018 de 6.010.121,04 euros la societat tindrà la condició de Gran empresa a efectes tributaris d’1 de gener de el 2019.

La condició de Gran empresa comporta les següents conseqüències:

 • Obligació de comunicar a l’Administració tributària que ha passat a tenir la condició de Gran empresa, en el model 036, obligatòriament per Internet mitjançant el certificat electrònic, en el termini d’un mes d’1 de gener de el 2019.
 • Impost sobre el Valor Afegit. Periodicitat mensual de les autoliquidacions a presentar per dit Impost, en el model 303 (IVA Autoliquidació), que hauran de presentar-se obligatòriament per Internet mitjançant el certificat electrònic, en els trenta primers dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació mensual, o fins l’últim dia del mes de febrer en el cas de la declaració-liquidació corresponent al mes de gener.
  No obstant això, ha de tenir-se en compte que les entitats acollides al règim especial del grup d’entitats en l’IVA han de presentar les autoliquidacions periòdiques per aquest impost en els models, terminis i forma exigits per aquest règim especial, independentment que tinguin o no la condició de Gran empresa.
 • Retencions i ingressos a compte. Periodicitat mensual de les autoliquidacions, que hauran de presentar-se obligatòriament per Internet mitjançant certificat electrònic, en els vint primers dies naturals de cada mes, en relació amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte que procedeixi realitzar corresponents al mes immediatament anterior.
 • Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. Si l’import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu a compte del qual s’han d’efectuar els corresponents pagaments fraccionats ha superat la quantitat de 6.000.000 €, aquests pagaments hauran de presentar-se obligatòriament per Internet mitjançant el certificat electrònic, en el model 202, durant els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre, utilitzant la modalitat de càlcul prevista en l’apartat 3 de l’article 40 de la Llei de l’Impost sobre Societats. A més, si efectivament arriba a adquirir la condició de Gran empresa, a partir de 2019 també tindrà caràcter obligatori la presentació electrònica per Internet, mitjançant certificat electrònic, dels següents models d’autoliquidacions i declaracions informatives que, si s’escau, hagi de realitzar:
  • 200, 217, 220, 221, 411, 430.
  • 038, 156, 159, 165, 170, 171, 179, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 231, 232, 270, 280, 282, 289, 290, 291, 296, 345, 346, 349, 480, 611, 616 y 720. 
 • L’anteriorment exposat no afecta però a les presentacions de declaracions informatives o autoliquidacions que hagin de realitzar-se el 2019, però que facin referència a dades o operacions corresponents a l’exercici 2018.

Què haig de fer ara?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil sibre assessorament empresarial o particular posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

 

Newsletter