Cobertura en accidents de treball de l’autònom

cobertura en accidents de treball

Molts autònoms encara no tenen la cobertura en accidents de treball  i això pot suposar que en cas d’accident laboral l’autònom no cobri la prestació per aquesta contingència i amb el risc de que estigui obligat a pagar les despeses sanitàries per la cura o l’ingrés hospitalari.

Des del 2018 es reconeix com a accidents de treball, els accidents ‘in itinere’ per l’autònom, és a dir, els que es produeixen durant l’anada o tornada a la feina. No són accidents “in itinere” els desplaçaments durant la jornada. Tampoc hi ha accident “in itinere” quan coincideixen el domicili particular i el domicili fiscal de l‘autònom. Aquest canvi de criteri, reconeixent l’accident de treball “in itinere” és un nou motiu per recomenar la cobertura opcional de l’accident de treball per l’autònom.

Subscriure la cobertura en accidents de treball per autònoms suposa un increment de la cotització

Subscriure la cobertura d’accidents de treball per l’autònom pot suposar un increment de la quota mensual entre un 0,40%  i un 6.55% en funció de l’activitat de l’autònom segons la taula de cotització per accidents de treball i malaltia professional.

També s’ha de valorar si es convenient o no subscriure la protecció per cessament d’activitat que incrementaria un 2.2% la quota.

El termini per demanar aquestes cobertures es fins al 30 de setembre perquè sigui efectiva des del 01 de gener de l’any següent.

Newsletter