CLÀUSULES SÒL: Com reclamar les quantitats pagades indegudament

Les hipoteques referenciades a l’IRPH i les despeses hipotecàries també poden ser objecte de reclamació

La sentencia de 21 de desembre de 2016 del TJUE, declara la nul·litat “ex tunc” de les clàusules sòl (o clàusules terra). Això significa que aquesta clàusula s’entén per no posada i per tant s’han de retornar TOTES les quantitats cobrades de més pels bancs derivades de l’aplicació d’aquesta clàusula. S’elimina la limitació temporal (maig de 2013) que fins ara s’aplicava a la devolució de les quantitats.

Es fonamenta la decisió del tribunal europeu en la especial protecció que mereixen els drets dels consumidors, la falta de transparència de la informació i el caràcter abusiu d’aquest clàusula inclosa en els préstecs hipotecaris.

La sentencia de 21 de desembre de 2016 del TJUE, declara la nul·litat “ex tunc” de les clàusules sòl (o clàusules terra). Això significa que aquesta clàusula s’entén per no posada i per tant s’han de retornar TOTES les quantitats cobrades de més pels bancs derivades de l’aplicació d’aquesta clàusula. S’elimina la limitació temporal (maig de 2013) que fins ara s’aplicava a la devolució de les quantitats.

Es fonamenta la decisió del tribunal europeu en la especial protecció que mereixen els drets dels consumidors, la falta de transparència de la informació i el caràcter abusiu d’aquest clàusula inclosa en els préstecs hipotecaris.

Què fer en cas de tenir la clàusula sòl en la hipoteca?

Una de les conseqüències de la declaració de nul·litat “ex tunc” és la imprescriptibilitat de les accions per demanar la devolució de les quantitats. No és aplicable la prescripció de 4 anys de l’acció d’anul·labilitat i per tant no és necessari presentar la reclamació judicial amb urgència.

El dissabte dia 21/01/2017 va entrar en vigor el RDL 1/2017 que regula el procediment de reclamació extrajudicial per les clàusules sòl (o terra). Encara que ja es pot presentar les corresponents reclamacions als Bancs, aquests han d’establir un sistema de reclamació prèvia per atendre totes les peticions que es formulin. Aquest sistema s’haurà de posar en coneixement de tots els afectats.

Una vegada rebuda la reclamació que el client haurà de formular, el banc haurà de fer el càlcul de la quantitat a retornar i enviar una comunicació al client desglossant el càlcul. Llavors, serà el client qui haurà de decidir si accepta la oferta del banc o presentar la corresponent demanda judicial. El banc també pot refusar la reclamació del client per entendre que no té dret a la reclamació. També, en aquest cas, el client haurà d’anar a la via judicial per recobrar les quantitats.

El client haurà de fer el seu càlcul per saber si el que li està oferint el banc es correcte o no.

Les hipoteques que feien servir l’IRPH com a índex de referència també poden incloure clàusules abusives que s’haurien d’analitzar per valorar la possibilitat de demanar la seva anul·lació. El mateix passa amb les clàusules sobre les despeses hipotecàries. Hi ha hagut algunes sentències que han declarat la nul·litat d’aquestes i han obligat al banc a retornar els imports pagats per aquests conceptes.

Hisenda també vol cobrar. S’haurà de valorar el cost fiscal i les complementàries que s’hauran de fer de la declaració de renda.

Gestoria Luis us assessorarà en tots els tràmits que s’hagin de realitzar pel cobrament de les quantitats pagades indegudament al banc, en els càlculs de les quantitats que us puguin correspondre i les conseqüències fiscals del cobrament.

 

Newsletter