Certificat de penals per qui treballi amb nens.

Cap persona condemnada per delictes sexuals podrà treballar amb menors.

Tota persona que treballi o pretén treballar amb menors haurà d’aportar a l’empresa una “Certificació Negativa del Registre Central de delinqüents sexuals” que acrediti que no ha estat condemnat per cap delicte contra la llibertat sexual.

La norma no afecta solament als que s’incorporin a un lloc de treball que impliqui contacte habitual amb menors, sinó també a qui ja estigui treballant. Les empreses hauran de sol·licitar als seus treballadors que estiguin exercint professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors que aportin aquesta “certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”

Entenem que també els voluntaris que realitzin activitats en entitats o associacions amb menors hauran d’aportar aquest certificat.

Escoles, entitats esportives, centres mèdics, empreses de catering de menjadors escolars o d’activitats extraescolars, parcs infantils, etc., hauran de requerir als seus treballadors que aportin aquesta Certificació.

Aquesta obligació es recull en el número 5 de l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor) estableix que:

“Serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquestes professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”.

Fins que entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals, aquesta certificació serà emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals.

Els treballadors estrangers hauran d’aportar a més a més un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen o d’on és nacional, traduït i legalitzat d’acord amb els Convenis internacionals existents.

Amb aquesta obligació es pretén impedir que les persones que hagin comès qualsevol delicte sexual puguin tenir accés o seguir exercint professions, oficis o un altre tipus d’activitats que impliquin un contacte habitual amb menors d’edat.

 

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT.

*Adjuntem la informació del MINISTERIO DE JUSTICIA per la realització dels tramits.

CIUTADANS INDIVIDUALMENT

Els ciutadans individualment que ja treballin amb menors o que necessitin el certificat per signar un contracte de treball amb una empresa que treballa amb menors, podran sol·licitar-ho de manera personal, utilitzant qualsevol dels mitjans habilitats per a això, presencial, per correu o per internet indicant en “la finalitat” de la sol·licitud Contracto nou per a treball amb menors.

LES EMPRESES DE FORMA AGRUPADA PER TOTS ELS TREBALLADORS

1. Les persones que treballen amb menors en l’àmbit d’una relació laboral amb una Administració Pública, no és necessari que ho sol·licitin de forma personal i individualitzada, sent suficient amb autoritzar a l’administració per la qual treballen al fet que accedeixi a la seva informació penal a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Qualsevol administració que ho sol·liciti pot donar-se d’alta a l’Àrea de Descàrregues del Portal d’Administració Electrònica

 

2. Les persones que actualment tinguin en vigor un contracte amb una empresa o organisme que treballa amb menors, hauran d’autoritzar a un representant de la seva organització per tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal d’aquesta empresa.

Aquest procediment de tramitació agrupada de sol·licituds de certificats d’antecedents penals a través d’empresa o organització. Consisteix en la presentació d’una sol·licitud única, dirigida a l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà o a la Gerència Territorial de Justícia més propera, adjuntant la documentació següent:

L’oficina a la qual correspongui tramitar el procediment valorarà si, d’acord amb la documentació presentada, ha quedat suficientment acreditat el compliment dels requisits necessaris per a l’expedició de les certificacions sol·licitades, o resulta preciso instar als interessats al fet que completin la seva sol·licitud.

Una vegada processats les dades, els certificats individuals negatius expedits es remetran a l’empresa per correu postal al domicili indicat en el document de compareixença. En els casos en què, en realitzar les consultes, s’apreciïn coincidències o errors d’identitat, l’Oficina expedidora dels citats certificats es posarà en contacte directament amb l’interessat amb la finalitat de realitzar una correcta i fidel expedició del mateix.

Newsletter