Canvi de bases de cotització dels autònoms.

FINS EL 30 D’ABRIL ES PODEN MODIFICAR LES BASES.

Els treballadors afiliats al Regim Especial de Treballadors Autònoms, que vulguin modificar les seves bases de cotització ho hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 30 d’abril perquè la modificació de bases tingui efectes 1 de juliol de 2015.

Els treballadors per compte propi o Autònoms poden canviar dues vegades l’any la base de cotització, entre les establertes en la norma, sempre que ho sol·licitin a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, abans del dia 30 d’abril, amb efectes de l’1 de juliol següent, i abans del 31 d’octubre, amb efectes de l’1 de gener de l’any següent.

Quines són les bases de cotització dels autònoms? 

Bases màxima i mínima.

Base màxima de cotització: 3.606,00 euros.

Base mínima de cotització: 884,40 euros. 

Base mínima per autònoms d’una societat.

Els administradors i socis treballadors de societats mercantils inclosos en el Règim d’Autònoms, la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General que, per a l’any 2015, està fixada en 1.056,90 euros mensuals.

Base mínima per autònoms amb 10 treballadors.

Els treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2014 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors igual o superior a 10, la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General que, per a l’any 2015, està fixada en 1.056,90 euros mensuals.

Base de Cotització menors de 47 anys o amb 47 anys.

Els treballadors que a 01/01/2015 siguin menors de 47 anys podran triar entre els límits de les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar els treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2014 hagi estat igual o superior a 1.926,60 euros mensuals o causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a aquesta data.

Els treballadors que, a 1 de gener de 2015, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.926,60 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.945,80 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2015, produint efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

Base de Cotització 48 o més anys d’edat.

Els treballadors que a 01/01/2015, tinguin complerta l’edat de 48 o més anys, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 953,70 i 1.945,80 euros mensuals.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 884,40 i 1.945,80 euros mensuals.

Base cotització majors 50 anys amb 5 o més anys cotitzats.

Si l’última base de cotització és inferior o igual a 1.926,60 euros, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 884,40 i 1.945,80 euros / mensuals.

Si l’última base de cotització és superior a 1.926,60 euros, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 884,40 euros mensuals, i l’import d’aquella incrementat en un 0,25 per cent, podent optar, en cas de no aconseguir, per una base de fins a 1.945,80 euros mensuals.

Aquesta regla també s’aplica als treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys van optar per una base superior a 1.682,70 euros abans del 30 de juny de 2011, segons el que preveia la Llei 39/2010 de Pressupostos en l’article 132.4.2

Tipus de cotització.

Tipus amb I.T.

29,80 per cent.
29,30 per cent amb cessament d’activitat o amb AT i EP.

Tipus sense I.T.

26,50 per cent.

Tipus AT i EP (amb I.T.)

Segons tarifa primes disposició addicional quarta Llei 42/2006, de 28 de desembre.

Si no s’ha optat per cotitzar per AT i EP s’ha de fer una cotització addicional del 0,1 per cent per finançar les prestaciones de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància.

Newsletter