Bases i tipus de cotització pels autònoms

Bases y tipos de cotización autónomos

A partir d’1 de gener de 2019, les bases i els tipus de cotització per contingències professionals en el Règim Especial de Treballadors Autònoms seran els següents:

Bases i tipus de cotització autònoms

 1. Base mínima de cotització: 944,40 euros mensuals.
 2. Base màxima de cotització: 4070,10 euros mensuals.

Tipus de cotització autònoms:

Durant 2019 el tipus total de cotització serà del 30% que es reparteix de la següent manera:

 • Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent.
 • Per a les contingències professionals, el 0,9 per cent, del qual el 0,46 per cent correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,44 a la d’Incapacitat permanent, mort i supervivència.
 • Per cessament d’activitat, el 0,7 per cent.
 • Per formació professional el 0,1 per cent.

A partir del 2020 els tipus de cotització per contingències professionals i per cessament d’activitat en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms s’ajustaran a la següent escala:

 • Per a la cotització per contingències professionals:
  • L’any 2020, el tipus de cotització serà el 1,1 per cent.
  • L’any 2021 el tipus de cotització serà el 1,3 per cent.
  • A partir de l’any 2022, el tipus de cotització serà el que s’estableixi amb caràcter definitiu per a aquest règim especial en la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat.
 • Per cessament d’activitat:
  • L’any 2020, el tipus de cotització serà el 0,9 per cent.
  • L’any 2021 el tipus de cotització serà el 1,0 per cent.
  • A partir de l’any 2022, el tipus de cotització serà el que s’estableixi amb caràcter definitiu per a aquest règim especial en la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Excepcions als tipus màxims de cotització:

Base de Cotització menors de 47 anys o amb 47 anys.

Treballadors que a partir de l’1 de gener del 2019, aquest dia inclòs, siguin menors de 47 anys podran triar entre els límits de les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar els treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2018 hagi estat igual o superior a 2.052,00 euros / mes o causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a aquesta data.

Treballadors que a partir d’2019.01.01, aquest dia inclòs, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros / mes no podran triar una base de quantia superior a 2.052,00 euros / mes , llevat que hagin exercit la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2019, produint efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

Treballadors que tinguin 47 anys, si la seva base de cotització fos menor d’2.052,00 euros / mes i no exerceix cap opció les bases de cotització estarà compresa entre les quanties de 944,40 euros / mes i 2.077,80 euros / mes.  

Base de Cotització 48 o més anys d’edat.

Treballadors que a partir de l’1 de gener del 2019, aquest dia inclusivament, tinguin complerta l’edat de 48 o més anys, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros / mes.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros / mes.

Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros / mes, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros / mes i l’import d’aquella incrementat en un 7,00 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

Base de Cotització 48 o 49 anys d’edat.

Treballadors que a 1 de novembre de 2011, tenien 48 o 49 anys d’edat si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros / mes podran optar per una base de cotització compresa entre 944,40 euros / mes i el import d’aquella incrementat en un 7 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització. 

Base de Cotització 48 o més anys d’edat amb 5 o més anys cotitzats abans dels 50 anys.

Si l’última base de cotització ha estat inferior o igual a 2.052,00 euros / mes, hauran de cotitzar per una base compresa entre 944,40 i 2.077,80 euros / mes.

Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros / mes, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros / mes, i l’import d’aquella incrementat en un 7 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.  

Autònoms societaris i autònoms amb treballadors per compte aliè

Els treballadors que exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporta l’acompliment del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que tinguin el control efectiu, directe o indirecte, d’aquella, la base mínima de cotització a partir de l’1 de gener del 2019, aquest dia inclòs, serà 1.214,10 euros / mes.

Els treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització a partir del 2019.01.01, aquest dia inclusivament , serà 1.214,10 euros / mes.  

Tarifa plana

Els autònoms que a 31 de desembre de 2018 estiguessin aplicant les bonificacions i reduccions de quotes hauran de cotitzar obligatòriament a partir d’aquesta data per contingències professionals, no així per cessament d’activitat ni per formació professional.

En el cas que s’hagués optat per la base mínima de cotització que correspongui, la cotització durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta consistirà, a partir l’1 de gener de 2019, en una quota única mensual de 60 euros, que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals. D’aquesta quota, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros a contingències professionals.

Canvi de bases de cotització dels autònoms.

El treballador autònom podrà triar qualsevol base de cotització de les compreses entre aquella per la qual venia cotitzant i el límit màxim que els sigui aplicable, d’acord en tot cas amb el que disposa l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social.

El termini durant el qual es pot efectuar el canvi de base de cotització és el comprès entre:

 • L’1 de gener i el 31 de març, amb efectes del canvi d’1 d’abril següent.
 • Entre l’1 d’abril i el 30 de juny, amb efectes del canvi d’1 de juliol següent.
 • Entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, amb efectes del canvi d’1 d’octubre següent.
 • I entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, amb efectes del canvi d’1 de gener de l’any següent.

Què haig de fer ara si tinc més dubtes i vull saber-ne més?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter