Bases de cotització 2018 Seguretat Social

Bases de cotització 2018

Règim General de la Seguretat Social. Bases de cotització 2018 Seguretat Social

Base màxima i mínima de cotització.

1. El topall màxim de la base de cotització al Règim General serà, a partir d’1 de gener de 2018, de 3.751,20 euros mensuals.

2. El topall mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 858,60 euros mensuals.

Durant l’any 2018, la cotització al Règim General per contingències estarà limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

Bases de cotització 2018

 

Autònoms. Règim especial dels treballadors per compte propi.

Bases i tipus de cotització:

A partir d’1 de gener de 2018, les bases i els tipus de cotització per contingències comunes en aquest règim especial de treballadors autònoms seran els següents:

Bases de cotització:

a) Base mínima de cotització: 919,80 euros mensuals.

b) Base màxima de cotització: 3.751,20 euros mensuals.


Tipus de cotització per contingències comunes: el 29,80 per cent. Si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat serà el 29,30 per cent.

Quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent. Els treballadors inclosos en aquest règim especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització triada, 

Excepcions als tipus màxims de cotització:

La base de cotització per als treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, siguin menors de 47 anys d’edat serà la triada per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2017 hagi estat igual o superior a 2.023,50 euros mensuals, o causin alta en aquest règim especial.

Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.023,50 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2018, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supérstite del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin complerta l’edat de 48 o més anys estarà compresa entre les quanties de 992,10 i 2.023,50 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supérstite del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 919,80 i 2.023,50 euros mensuals.

No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys tindrà la següent quantia:

a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.023,50 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals i 2.023,50 euros mensuals.

b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.023,50 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals i l’import d’aquella incrementat en un 3,00 per cent.


2. Salari Mínim Interprofessional. SMI.

La quantia del salari mínim interprofessional des de l’1 de gener de 2018 queda fixat en 24,53 euros/dia o 735,90 euros/mes (14 pagues), segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

 


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

 

Newsletter