Bases de cotització 2017. SMI. Permís de paternitat.

1. Bases de cotització de la Seguretat Social.

Règim General de la Seguretat Social.

Base màxima i mínima de cotització:

1. El topall màxim de la base de cotització al Règim General serà, a partir d’1 de gener de 2017, de 3.751,20 euros mensuals.

2. El topall mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 825,60 euros mensuals.

Durant l’any 2017, la cotització al Règim General per contingències estarà limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

1. Bases de cotització de la Seguretat Social.

Règim General de la Seguretat Social.

Base màxima i mínima de cotització.

1. El topall màxim de la base de cotització al Règim General serà, a partir d’1 de gener de 2017, de 3.751,20 euros mensuals.

2. El topall mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 825,60 euros mensuals.

Durant l’any 2017, la cotització al Règim General per contingències estarà limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

Grup Categoria Base mínima mes Base máxima mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d’alta direcció no inclos en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors  

 

1.152,90

 

 

3.751,20

2 Enginyers Tècnics, Perits i ajudants titulats  

956,10

 

3.751,20

3 Caps administratius i de taller 831,60 3.751,20
4 Ajudants no titulats 825,60 3.751,20
5 Oficials Administratius 825,60 3.751,20
6 Subalterns 825,60 3.751,20
7 Auxiliars Administratius 825,60 3.751,20
Base mínima día Base máxima día
8 Oficials de primera i segona 27,52 125,04
9 Oficials de tercera i Especialistes 27,52 125,04
10 Peons 27,52 125,04
11 Treballadors menors de divuit anys, qualsevol que sigui la seva categoria professional 27,52 125,04

 

Autònoms. Règim especial dels treballadors per compte propi.

Bases i tipus de cotització:

A partir d’1 de gener de 2017, les bases i els tipus de cotització per contingències comunes en aquest règim especial de treballadors autònoms seran els següents:

Bases de cotització:

a) Base mínima de cotització: 893,10 euros mensuals.

b) Base màxima de cotització: 3.751,20 euros mensuals.

Tipus de cotització per contingències comunes: el 29,80 per cent. Si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat serà el 29,30 per cent.

Quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent. Els treballadors inclosos en aquest règim especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització triada,

Excepcions als tipus màxims de cotització:

La base de cotització per als treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2017, siguin menors de 47 anys d’edat serà la triada per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals, o causin alta en aquest règim especial.

Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2017, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.964,70 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supérstite del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2017, tinguin complerta l’edat de 48 o més anys estarà compresa entre les quanties de 963,30 i 1.964,70 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supérstite del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 893,10 i 1.964,70 euros mensuals.

No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys tindrà la següent quantia:

a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.964,70 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i 1.964,70 euros mensuals.

b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.964,70 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i l’import d’aquella incrementat en un 1,00 per cent.

2. Salari Mínim Interprofessional. SMI.

La quantia del salari mínim interprofessional des de l’1 de gener de 2017 queda fixat en 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

 

3. Permís de paternitat de 4 setmanes des de l’1 de gener de 2017.

A partir de l’1 de gener de 2017 els treballadors tindran dret a la suspensió del contracte per paternitat durant 4 setmanes ininterrompudes, ampliables en 2 dies més per cada fill a partir del segon en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples, amb la percepció d’un subsidi.

En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l’altre progenitor. En els casos d’adopció o acolliment, la suspensió només correspondrà a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan un dels progenitors gaudeixi totalment del descans maternal, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

La prestació econòmica per paternitat consistirà en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora que estigui establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i es prendrà com a referència la data d’inici del període de descans. Del seu import es deduiran, si escau, les corresponents cotitzacions socials i les retencions per l’IRPF.

El període mínim de cotització exigit és de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió o, alternativament, de 360 dies al llarg de la vida laboral abans de la data esmentada.

 

 

Newsletter