Atur per autònoms – Tot el que has de saber

atur per autònoms

Des de fa més de cinc anys està disponible la prestació d’ atur per autònoms, altrament coneguda com a prestació per cessament d’activitat i que va entrar en vigor el 6 de novembre de 2010. En aquest article t’explicarem tot el que has de conèixer sobre l’atur dels autònoms:

 • Contextualització de l’atur per autònoms
 • Requisits per cobrar la prestació d’atur dels autònoms
 • Base i tipus de cotització per determinar la prestació
 • Durada de la prestació
 • Quantia de la prestació
 • Causes del cessament d’activitat
 • Suspensió del dret a la prestació d’atur dels autònoms
 • Represa de la prestació d’atur dels autònoms
 • Dubtes freqüents

 

 • Contextualització de l’atur per autònoms

La prestació d’atur per autònoms és una mesura llargament reivindicat pel col·lectiu d’autònoms i que es va aprovar després d’una considerable controvèrsia. Anys després de la seva aprovació l’any 2010 cal ressaltar que la mesura no ha funcionat com s’esperava i que són molt pocs els autònoms que s’han pogut beneficiar d’aquesta mesura.

Això es deu a que els requisits que exigien les mútues per demostrar el cessament d’activitat són molt estrictes. Per això l’any 2015 van entrar en vigor diferents novetats destinades a facilitar l’accés a la prestació i incrementar el percentatge d’autònoms que es poguessin beneficiar d’aquesta prestació. Això ha fet en l’actualitat aproximadament la meitat de les sol·licituds presentades queden aprovades.

 

 • Requisits per accedir a l’atur per autònoms

Per tenir dret a l’atur dels autònoms, cal que com autònom compleixis aquests requisits:

 • Has d’estar donat d’alta com autònom, és a dir estar en situació d’alta en el RETA.
 • Que tinguis cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat, que s’ha d’haver efectuat en els 48 mesos anteriors al cessament i de manera continuada en almenys els 12 mesos justament anteriors al cessament.
 • Trobar-te en situació legal de cessament d’activitat, subscriure el compromís d’activitat i acreditar que tens disposició activa per reincorporar al mercat de treball. En el següent article pots consultar tots els supòsits sobre els quals pots justificar el cessament d’activitat.
 • No pots tenir l’edat ordinària que et dóna dret a la jubilació, llevat que no tinguis acreditat el període de cotització requerit.
 • Has d’estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si no compleixes aquest requisit en la data del cessament d’activitat però tens cobert el període mínim de cotització que et dóna dret a la prestació, tens un termini de trenta dies naturals per ingressar les quotes que has, l’anomenat període de “invitació al pagament “.
 • Els autònoms que perdin la seva llicència a exercir l’activitat per una infracció penal, no tindran dret a l’atur, tot i que sí mantindran aquest dret si la retirada de llicència es deu a altres motius.

 

 • Base i tipus de cotització per determinar la prestació

Per determinar la teva prestació per cessament d’activitat i saber l’import de l’atur has de tenir en compte que la base de cotització es correspon a la base de cotització del Règim Especial dels Treballadors Autònoms per la qual cotitzes mensualment.

El tipus de cotització que t’aplicaran, en concepte de protecció per cessament d’activitat, serà del 2,20%.

Fins a finals de 2014, aquesta quota anava obligatòriament unida a la cotització per Accidents de Treball i Malalties professionals, però des de l’1 de gener de 2015 ja no cal cotitzar per accidents de treball per poder cotitzar pel cessament d’activitat. Aquesta flexibilització s’ha dut a terme perquè un major nombre d’autònoms s’animin a cotitzar per cessament d’activitat.

Si decideixes donar-te de baixa has de comunicar-ho a la Seguretat Social abans del 30 de setembre, encara que la baixa en la cotització per cessament d’activitat no serà efectiva fins al gener de l’any següent.

 • Durada de la prestació

El nombre de mesos a què tindràs dret a cobrar la prestació per cessament d’activitat dependrà del període que hagis cotitzat.

Per cobrar l’atur per autònoms és important que sàpigues que has d’haver cotitzat de forma contínua els dotze mesos immediatament anteriors al cessament de la teva activitat.

A continuació et resumim la relació que s’ha establert entre els períodes de cotització i la durada de la prestació per cessament d’activitat per a l’atur d’autònom:

Període de cotització Durada de la prestació
De 12 a 17 mesos Dos mesos
De 18 a 23 mesos Tres mesos
De 24-29 Quatre mesos
De 30-35 Cinc mesos
De Trenta-6-42 Sis mesos
De Quaranta-3-47 Vuit mesos
De 48 en endavant Dotze mesos

 

Hi ha algunes variacions per la desocupació en el cas de treballadors autònoms entre 60 i 64 anys:

Període de cotització Durada de la prestació
De 12 a 17 mesos Dos mesos
De 18 a 23 mesos Quatre mesos
De 24-29 Sis mesos
De 30-35 Vuit mesos
De Trenta-6-42 10 mesos
De 43 en endavant 12 mesos

 

 • Quantia de la prestació

La quantia de la prestació per l’atur d’autònom serà el 70% de la teva base reguladora. La base reguladora de la prestació d’atur  pels autònoms serà la mitjana de les bases per les quals hagi estat cotitzant durant els dotze mesos immediatament anteriors al cessament de la teva activitat

 

 • Causes del cessament d’activitat

Per tenir dret a la prestació, cal que demostris que el cessament en l’activitat està provocat per alguna de les següents causes:

 • Quan es produeixin motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius que facin inviable continuar amb l’activitat econòmica o professional.
 • Pèrdues derivades de l’exercici de l’activitat: cal al·legar un 10% de pèrdues. Cal tenir en compte que el primer any de l’activitat no computa.
 • Quan el 40% dels ingressos de l’activitat corresponents a l’exercici econòmic immediatament anterior estiguin destinats a execucions judicials per motius de cobrament de deutes reconeguts pels òrgans judicials.
 • Per declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat.
 • Quan es donin causes de força major que determinin el cessament temporal o definitiu de l’activitat econòmica o professional.
 • Per pèrdua de la llicència administrativa, quan la mateixa sigui un requisit per a l’exercici de l’activitat i no estigui motivada per incompliments contractuals o per la comissió d’infraccions, faltes administratives o delictes imputables a l’autònom sol·licitant.
 • En el cas dels treballadors autònoms econòmicament dependents es consideren situacions legals de cessament d’activitat:
 • La terminació de la durada convinguda en el contracte o finalització de l’obra o servei.
 • L’incompliment contractual greu del client, degudament acreditat.
 • La rescissió de la relació contractual per part del client, tant justificada com injustificadament.
 • La mort, incapacitat temporal o jubilació del client, quan impedeixi la realització de l’activitat.

La llei no considera una causa justificada pel cobrament de la prestació d’atur dels autònoms quan:

 • S’interrompi o cessi l’activitat voluntàriament (excepte en el cas que sigui com a conseqüència d’incompliment greu del client).
 • Els autònoms econòmicament dependents que després d’acabar la seva relació amb el client i percebre la prestació, tornin a contractar amb el mateix client en un termini d’un any des que es va extingir la prestació. En aquest cas s’haurà de reintegrar la prestació.

 

 • Suspensió del dret a la prestació

La suspensió comporta la interrupció de l’abonament de la prestació econòmica i de la cotització per mensualitats completes, sense afectar el període de la seva percepció. La prestació d’atur se suspendrà en els següents casos:

 • Durant el període de realització d’un treball per compte propi o per compte d’altri inferior a 12 mesos.
 • Durant el període corresponent per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes que estableix la LISOS. En aquest cas el període de percepció es redueix per un temps igual al de la suspensió produïda.
 • Durant el compliment de condemna que impliqui privació de la llibertat.

 

 • Represa de la prestació per cessament d’activitat

La prestació d’atur es reprendrà un cop s’hagi realitzat la sol·licitud corresponent de l’interessat. Cal acreditar que la causa de la suspensió de la prestació d’atur ha finalitzat i que es manté la situació legal de cessament d’activitat.

El dret a reprendre la prestació neix arrel de la fi de la causa de suspensió, i s’ha de sol·licitar en el termini dels 15 dies següents a l’extinció de la causa de suspensió.

 • Dubtes freqüents

On ha de sol·licitar l’atur per autònoms?

A la mútua d’accidents de treball amb la qual es tingui coberta la protecció per contingències professionals. Excepte per a aquells autònoms que no tinguin mútua, la gestió correspon al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Quan es comença a percebre la prestació d’atur?

La prestació es comença a percebre a partir del primer dia del segon mes següent a aquell en què es va produir el fet causant. Per exemple si es cessa l’activitat el mes de gener el pagament  de la prestació començaria el mes de març.

Quin termini hi ha per sol·licitar l’atur per a autònoms?

Fins a l’últim dia del mes següent al que es va produir el cessament d’activitat.

En aquelles situacions en què el cessament d’activitat sigui per motius de força major el termini començarà a computar a partir de la data que consti en els documents que acreditin la concurrència de la situació en concret. Hi ha molts motius que es podrien acreditar com a força major. La nostra recomanació és que tot i que hagi passat el termini es realitzi la sol·licitud corresponent. Si s’estipula que el motiu no és justificat i s’aprova la sol·licitud es tindrà en compte que s’ha presentat fora de termini. En aquest cas es descomptaran del període de percepció els dies que hi hagi entre la data en què hauria d’haver presentat la sol·licitud i la data en què es va presentar.

Si tanco el meu establiment voluntàriament tinc dret a la prestació d’atur com autònom?

No, per tenir dret a la prestació has de justificar que el cessament d’activitat és involuntari i complir els requisits estipulats a dalt.

Si tinc dret a la prestació per atur en el Règim General i em estableixo com a autònom quant de temps puc estar com a autònom sense perdre el dret a la prestació?

En aquest cas es poden donar dues situacions diferents:

Si s’havia sol·licitat la prestació es pot sol·licitar una suspensió de la mateixa, tenint en compte que si s’està més de dos anys com a autònom es perd el dret a la represa de la prestació pendent de percebre.

En el cas de no haver sol·licitat la prestació, es pot estar com a autònom sense perdre el dret a la prestació un màxim de sis anys. Passat aquest temps es perd el dret al cobrament de la mateixa.


Què haig de fer ara?
 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter. Segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter