Protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms

La Llei 32/2010, de 5 d’agost, va entrar en vigor el passat dia 6 de novembre de 2.010, i estableix un sistema específic de protecció per cessament de l’activitat de les persones físiques que es troben d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA).

La nova Llei contempla que la cobertura de la protecció per cessament de l’activitat, es obligatòria per a tots els treballadors autònoms que tinguin cobertes les contingències professionals a la data d’entrada en vigor de la Llei.

Per aquells autònoms que no estant cotitzant per les contingències professionals, sobre un període transitori fins el dia 6 de febrer de 2.011, perquè puguin acollir-se a aquesta nova prestació.

Per accedir a la prestació el treballador autònom tindrà que:
–         Estar afiliat, en situació d’alta i tindre cobertes les contingències professionals.
–         Haver cotitzat un mínim de dotze mesos continuats i immediats anteriors al cessament de l’activitat
–         Trobar-se en situació legal de cessament de l’activitat, subscriure el compromís d’activitat i estar disponible per a la reincorporació al mercat del treball.
–         No haver fet l’edat per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació.
–         Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

El cessament de l’activitat tindrà que ser total i podrà ser definitiva o temporal i la situació de cessament ha d’estar basada en:
–         Per força major acreditada
–         Per pèrdua de la Llicencia Administrativa
–         Per violència de gènere
–         Per divorci o acord de separació matrimonial
–         Per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius
–         Declaració judicial de concurs, d’acord amb la Llei Concursal
–         L’existència d’execucions judicials tendents al cobrament de deutes reconeguts pels òrgans judicials que comportin com a mínim el 40% dels ingressos corresponents a l’exercici econòmic immediatament anterior
–         Quan les pèrdues en un any concret superin el 30% dels ingressos o el 20% en dos anys consecutius.

La durada de la prestació estarà en funció als períodes de cotització efectuats, amb la prestació mínima de 2 mesos i la màxima de 12.

La quantia de la prestació serà el 70 per cent de la base reguladora dels 12 mesos anteriors al cessament de l’activitat.

Com a conseqüència d’aquesta nova protecció, la cotització mensual serà incrementada en un 1,70% (resultat de la diferència del 2.20% de la prestació per cessament de l’activitat menys el 0.5% de la reducció de la quota de contingències comuns), mes el % que correspongui per el CNAE de l’activitat, per contingències professionals.
Esperem que aquesta informació sigui del seu interès i per resoldre qualsevol dubte o aclariment que necessiti, no dubti en contactar amb el Departament Laboral, amb el Sr. Benjamí.

Newsletter