A partir de l’1 de Gener de 2016 la retenció dels lloguers al 19%

EN EL CAPITAL MOBILIARI, GUANYS PATRIMONIALS I ELS ADMINISTRADORS DE SOCIETATS TAMBÉ CANVIA.

S’aplicarà el tipus del 19% en la retenció de les següents rendes:

Lloguers.

Els percentatges de retenció i ingrés a compte que durant la primera meitat de l’any han estat establerts en el 20 per cent i a partir del 12 juliol ha estat del 19,5%, a partir de l’1 de gener de 2016 aquest percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 19%.

Rendiments del capital mobiliari.

També a partir de 1 de gener de 2016 s’aplicarà el tipus del 19% a:

Assegurances d’estalvi.

Dividends de participació en fons propis d’entitats.

Comptes corrents i dipòsits financers.

Rendiments de la propietat intel·lectual i industrial.

Arrendament de bens mobles.

Guanys patrimonials.

La transmissió d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva.

La transmissió de drets de subscripció.

Els premis de loteria i concursos. 

Administradors de societats de facturació inferior a 100.000 també al 19%.

Pels administradors de societats amb una facturació inferior a 100.000 euros anuals també es rebaixa del 20% al 19% el tipus de retenció a partir de l’1 de gener de 2016.

 

El 35% pels administradors de societats de facturació superior a 100.000 euros.

Pels administradors de societats amb major volum de negoci, superior a 100.000 euros, passa del 37% al 35% a partir de l’1 de gener.

Newsletter