Model 720 – Declaració de béns i drets situats a l’estranger

Model 720 tot el que has de saber

La Llei 7/2012 estableix l’obligació de presentar una declaració informativa anual model 720 comprensiva dels següents béns i drets situats a l’estranger:     • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. No existirà obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre als quals es refereix l’apartat 2.d) no superin, conjuntament, […]

DECLARACIÓN DE BIENES EN EL EXTRANJERO – MODELO 720

declaracion de bienes en el extranjero

La Ley 7/2012 establece la obligación de suministrar a la AEAT, mediante el modelo 720 declaración de bienes en el extranjero, información sobre los siguientes bienes y derechos situados en el extranjero: Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre […]