Béns i drets situats a l’estranger, el model 720 i l’intercanvi d’informació amb Andorra

Per diversos motius, aquest últim trimestre del 2016 tornem a parlar dels Béns i Drets situats a l’estranger per contribuents residents a Espanya.

Primer, perquè l’Agència Tributària ha enviat una carta de data 21 de novembre de 2016 a tots els contribuents que l’any 2012 van acollir-se a la regularització fiscal dels seus béns i drets no declarats amb la presentació del model 750. En aquesta carta s’explica que l’AEAT farà un seguiment a totes aquestes persones per la correcta presentació del model 720 “Declaración de Bienes y Derechos en el Extranjero”, recordant que “tendrán en toda caso la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del período impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto, la obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero”.

Una “Comunicación” que sembla només informativa, que no va signada per ningú i que, tal com diu en el primer paràgraf, està feta per donar compliment a la proposta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

Segon, perquè durant els propers dies s’espera una resolució de la Comissió Europea sobre el procediment d’infracció contra Espanya en relació a l’obligació de presentar el model 720. És possible que això faci modificar el propi model, el seu règim sancionador i serà molt interessant saber la determinació de la Comissió en relació a la no prescripció d’aquells béns no declarats en el model 720.

I tercer, perquè el proper dia 1 de gener de 2017 entra en vigor l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió europea, segons l’acord firmat el 12 de febrer d’aquest any. Amb això, Espanya disposarà en el futur de les dades de comptes bancaris, noms, números d’identificació fiscal, rendes i saldos de les entitats bancàries d’Andorra, tant de persones físiques com persones jurídiques residents a Espanya.

En conclusió: D’acord amb la normativa vigent que obliga a la presentació del model 720 i donat l’intercanvi d’informació entre tots països de la Unió Europea, de la OCDE i països tercers, cal valorar la situació personal de cadascú per tal d’evitar possibles sancions de les autoritats fiscals espanyoles.

Newsletter