S’incrementaran les actuacions de l’ Inspecció de Treball

Segons ha manifestat el Ministre de Treball, a partir del 31 de juliol s’incrementarà la plantilla de la Inspecció de Treball en un 10% i en conseqüència també s’augmenteran les actuacions de la Inspecció.

Aquest augment s’incardina dins del procés iniciat pel Ministeri de Treball contra el frau laboral pel qual des del passat dia 7 de maig s’ha obert un període de regularització per a aquelles empreses que tinguin contractats a treballadors sense estar donats d’alta en la Seguretat Social. Aquest període finalitza el 31 de juliol i serà a partir d’aquesta data quan s’incrementeran les inspeccions. (Veure el nostre article: Amnistia laboral per a l’economia submergida).
Aquestes inspeccions, evidentment, no es dirigiran exclusivament a lluitar contra la contractació irregular, sinó que una vegada iniciada l’actuació inspectora l’objectiu de l’inspector serà revisar l’adequació global de l’empresa a la normativa laboral. Això significa que a més de comprovar la corresponent alta de tot el personal en la Seguretat Social, la labor inspectora no es detindrà aquí i comprovarà, entre d’altres, la temporalitat de la contractació de l’empresa, els contractes bonificats, la correcta aplicació dels salaris establerts en el conveni col·lectiu (incloses les diferències de conveni), el pagament de conceptes extrasalariales com a dietes, despeses de transport i locomoció,  etc. Tampoc ha d’oblidar-se el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Això suposa que totes les empreses, tant les “legals” com les submergides patiran un increment de les inspeccions i com a conseqüència del RDL 5/2011 un increment de l’import de les sancions, la qual cosa els obliga a totes elles a una major rigorositat en el compliment de la legislació laboral.

Newsletter