Saldar la hipoteca lliurant el pis, avui no és possible si el banc no ho accepta

La dació en pagament de la casa per saldar el deute amb el banc no està prevista en els préstecs hipotecaris vigents. Plantejar-ho de cara el futur , introduint aquesta mesura en les noves hipoteques, és una possibilitat que s’ha d’estudiar, però d’entrada té avantatges i té inconvenients.

Fer possible avui, amb una reforma de la Llei Hipotecària, la liquidació total del deute hipotecari ajudaria a moltes famílies, però no oblidem que en les entitats bancàries hi tenim dipositats els nostres estalvis, i una mesura com aquesta amb efectes retroactius posaria en perill la solvència del sistema financer, ja prou tocat amb l’actual crisi econòmica.

A més a més suposaria un gravíssim problema d’inseguretat jurídica canviar les condicions normatives sobre els contractes de préstecs hipotecaris ja vigents, la qual cosa entenem no és possible que es produeixi.

Una altra cosa és plantejar si s’ha de dur a terme una reforma que faci possible en el futur la limitació de la responsabilitat dels deutor al valor de la casa, sense necessitat d’incorporar nous béns.

Si fos el cas, es donarien menys préstecs i serien més cars i les entitats vigilarien més la solvència. S’evitaria d’aquesta manera la concessió de crèdits arriscats. Però faria més difícil l’accés als crèdits de molta gent.

Si bé hi ha hagut alguna sentència judicial que ha donat per liquidat el deute amb el banc amb l’adjudicació del pis per part del banc, ha estat en supòsits especials i en casos en que es discutia si el valor del bé cobria o no el valor del deute. A dia d’avui, si el valor del bé no cobreix el deute, l’entitat creditícia pot exigir i ho seguirà exigint, el pagament de la totalitat del deute. Amb la legislació actual, l’única opció que tenim és negociar amb el banc perquè aquest accepti la liquidació total del deute a canvi del pis.

Newsletter