Renda 2013: Canvias pels emprenedors i Business Angels.

ES VA CANVIAR LA TRIBUTACIÓ AL MIG DE L’EXERCICI FISCAL.

La Llei d’Emprenedors 14/2013 va introduir algunes modificacions fiscals rellevants que cal tenir presents pels emprenedors i els “business angels”.

Amb efectes de 29 de setembre, va suprimir l’exempció per guanys patrimonials per la transmissió d’accions i participacions en empreses de nova creació. Ara be, s’ha establert un període transitori pels contribuents que venguin les participacions comprades abans d’aquella data.

Les inversions fetes a partir del 29 de setembre vindran regulades per una nova deducció. La Llei 14/2013 va crear un incentiu fiscal en l’IRPF a favor dels business angels que aportin capital a societats de nova o recent creació, permetent una deducció del 20% de l’inversió realitzada amb una base màxima de deducció de 50.000 euros anuals, limitat a una participació en el capital no superior en el 40%. Però, insistim, aquesta deducció només s’aplicarà a les inversions fetes a partir de 29 de setembre de 2013. També s’estableix l’exempció de la plusvàlua al sortir de la societat en el cas de la reinversió de l’import obtingut.

Newsletter