Règim especial de devolució mensual d’IVA per al 2018

El 30 de novembre finalitza el termini per sol·licitar l’alta al règim

La inscripció en el Registre de devolució mensual d’IVA és un procediment opcional que pot ser aplicat per tots els subjectes passius.

El període de declaració i liquidació dels subjectes passius que optin per aquest procediment és mensual, independentment del seu volum d’operacions.

El procediment de devolució mensual es condiciona al compliment dels següents requisits:

1. Inscripció al registre de devolució mensual. S’han de complir els següents requisits:

  • Es formalitza mitjançant la presentació del 036.
  • Qui ho sol·licita ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
  • No ha de realitzar activitats en règim simplificat.

2. Cal sol·licitar-ho abans del 30 de novembre perquè tingui efectes a partir del mes de gener del següent any.

3. La inscripció en el Registre s’ha de mantenir durant l’any per al qual es va sol·licitar.

4. Els subjectes passius hauran de presentar les autoliquidacions per via telemàtica i amb periodicitat mensual.

5. Queden obligats a la presentació del factures emeses i factures rebudes d’acord amb el règim del SII.

Newsletter