Reforma Laboral. Pla de Xoc 2011

Ha entrat en vigor l’ anomenat Pla de Xoc pel 2011 de l’Acord Social i Econòmic que uns dies enrere van signar el Govern, la Patronal i els Sindicats i que s’engloba dins la Reforma Laboral iniciada durant l’any 2010.

El Reial Decret-llei 1/2011 de  11 de febrer, entra a regular dues mesures:  Les bonificacions a la contractació i la requalificació i formació per l’ocupabilitat dels desocupats. No regula  la modificació de la pensió de jubilació, que serà objecte d’una altra llei.

La primera mesura és, segons diu el Reial Decret, un programa “excepcional” d’ocupació, per la transició a la contractació estable.

Podran acolllir-se a una bonificació del 100% de la quota empresarial durant dotze mesos, les empreses que contractin dins el periode dels dotze mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta norma, a persones desocupades inscrites ininterrompudament en l’oficina de Treball al menys des de l’1 de gener de 2011, mitjançant un contracte a temps parcial i que reuneixin un del següents requisits:

– Que tinguin 30 o menys anys o

– Que portin inscrites en l’oficina de Treball al menys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació.

La jornada de treball d’aquest contracte a temps parcial , haurà de ser entre un 50% i un 75% de la jornada a temps complert.

El contracte podrà ser indefinit o temporal, però en aquest cas la durada mínima haurà de ser de sis mesos.

En cap cas es podrà aplicar aquesta reducció als contractes de treball celebrats sota les modalitats d’ interinitat i de relleu.

L’empresa podrà optar entre aplicar aquesta bonificació o la corresponent a la regulada en el capítol I de la llei 43/2006, en el cas de persones discapacitades, víctimes de violència de gènere o que es trobin en situació d’exclusió social.

Transcorregut l’any de bonificació, el contracte es podrà acollir a les bonificacions previstes en les Lleis 35/2010 i 43/2006 si complís el requisits exigits en aquestes lleis, sempre això sí descomptant el període transcorregut de reducció.

Per poder-se aplicar la bonificació prevista en aquest article, la contractació haurà de suposar un increment de la plantilla de l’empresa i a més a més, durant el període d’aquesta  bonificació haurà de mantenir-se el nivell d’ocupació.

La segona mesura es un programa dirigit a la requalificació professional i a la millora de l’ocupabilitat.

S’estableix una renda d’ajuda de 400 € mensuals per les persones que, complint els requisits per acollir-se a aquest programa, participin a les acciones de polítiques actives d’ocupació i de cerca de treball que els hi proposin el Servei d’Ocupació. Podran ser beneficiaris d’aquest programa les persones inscrites al Servei d’Ocupació com a aturades que esgotin a partir del 16 de febrer la prestació d’atur i no tinguin dret al subsidi d’atur o l’hagin esgotat. No podran acollir-se a aquest programa les persones que hagin percebut la protecció extraordinària del programa temporal de protecció, ni les que hagin esgotat o puguin tenir dret a la renda activa d’inserció.

S’estableix, de forma indeterminada i gens concreta , una acció de millora de la ocupabilitat pels joves, els majors de 45 anys aturats de llarga duració, i a persones procedents del sector de la construcció. Aquesta acció ha de combinar accions de orientació professional i formació pel treballador.

*Descàrrega: Reforma Laboral. Pla de Xoc 2011 

Newsletter