Reforma fiscal 2015: Reducció de les retencions a compte de l’IRPF.

NOVES DEDUCCIONS PER FAMÍLIES NOMBROSES I PER DISCAPACITATS.

MODIFICAT PEL R.D.L. 9/2015 A PARTIR DEL 12 DE JULIOL DE 2015. Fes click aquí.

El Govern ha aprovat un Reial Decret pel qual es modifica el Reglament de l’IRPF en matèria de pagaments a compte i deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec. La modificació reglamentària es conseqüència de la reforma fiscal que entrarà en vigor l’ 1 de gener.

 

1. Retencions a compte IRPF. 

Rendiments del treball.

  • Aquestes modificacions generaran, amb caràcter general, una reducció de la càrrega tributària suportada pels perceptors de rendiments de treball, que s’intensifica en els contribuents amb menors recursos o amb més càrregues familiars.

Activitats professionals i activitats econòmiques.

  • Les retencions per activitats professionals i activitats econòmiques baixaran del 21% al 19% el 2015 i al 18% el 2016.
  • S’incorpora en el Reglament el tipus del 15% pels professionals amb rendiments inferiors a 15.000 euros anuals i que representin més del 75 per cent de la suma dels seus rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball. Aquest tipus es va aprovar pel RDL 8/2014 de 4 de juliol. 

Rendiments d’impartir cursos i conferències.

  • Pels rendiments derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques la retenció serà del 19% per al 2015 i del 18% per a 2016. 

Administradors de societats.

  • El tipus de retenció pels administradors de societats passa del 42% al 37% per al 2015 i el 35% per 2016.
  • Pels administradors d’empreses amb facturació inferior als 100.000 euros es rebaixen al 20% per al 2015 i al 19% per a 2016.

Lloguer d’immobles.

  • La retenció sobre els rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans serà del 20% durant el 2015 i del 19% en el 2016. 

Rendiments del capital mobiliari.

  • La retenció a practicar sobre els rendiments del capital mobiliari (dividends, interessos comptes, assegurances d’estalvi) serà del 20% per al 2015 i el 19% per al 2016.

Guanys patrimonials.

  • La retenció  derivada de les transmisions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col·lectiva serà del 20% al 2015 i el 19% al 2016.

 

2. Deduccions per a famílies nombroses i persones amb discapacitat. 

S’estableixen noves deduccions en el nou IRPF per a famílies nombroses i amb persones discapacitades. Els ajuts, que són compatibles i acumulables, suposen la percepció de 1.200 euros anuals o 100 mensuals si es tria el seu cobrament anticipat. Les persones amb dret a aquests beneficis els podran sol·licitar a partir del 7 gener 2015.

Newsletter