Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral. El Reial decret 404/2010 regula l’establiment d’un sistema de reducció en les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que especialment hagin contribuït a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

Beneficiaris. Ho poden ser totes les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per contingències professionals i que compleixin els requisits comuns següents:
–   Haver fet inversions, en instal·lacions, processos o equips encaminades a la disminució de riscos. Aquestes inversions han d’estar documentades i quantificades.
–   No sobrepassar en el període d’observació sol·licitat els límits dels índex de sinistralitat general i extrema.
–   Estar al corrent de les obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social.
–   No haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
–   Complir tots els requisits bàsics en matèria de riscos laborals.

Les empreses que hagin superat un volum de cotització per contingències professionals de més de 5.000,00 Euros en el període d’observació (número d’exercicis naturals i consecutius immediatament anteriors a la sol·licitud que no hagin format part d’una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis. Per l’any 2010 la data inicial serà el 1 de gener de 2.009), a més a més hauran d’acreditar com a mínim dues de les accions següents:
–   Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis sense estar legalment obligat.
–   Realització d’auditories externes del sistema preventiu de l’empresa, de forma voluntària.
–   Existència de plans de mobilitat vial en l’empresa com a mesura per prevenir accidents de treball en missió i en “in itinere”.
–   Acreditació de la disminució dels percentatges durant el període d’observació dels treballadors exposats a riscos de malaltia professional.
–   Certificat de qualitat de l’organització i funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals de l’empresa, lliurat per una entitat o organisme degudament acreditat per la ENAC.

Les empreses que el seu volum de cotització per contingències professionals  en el període d’observació es trobin entre 250,00 Euros i 5.000,00 Euros,  a més a més hauran d’acreditar una de les accions següents:
–   Assumir per part de l’empresari l’activitat preventiva o designar a treballadors de l’empresa que assumeixin aquesta activitat.
–   Obtenció per part de l’empresari o dels treballadors designats que assumeixin les tasques preventives, de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals.

Quantia a percebre. En empreses que durant el període d’observació hagin cotitzat per contingències professionals més de 5.000,00 Euros, podrà arribar fins un 5% de les quotes o bé fins a un 10%, si els períodes d’observació són consecutius i en l’ immediatament anterior s’ha percebut el incentiu. La quantia a cobrar mai podrà superar la quantia total acreditada de les inversions realitzades en el període.

A les empreses que el seu volum de cotització per contingències professionals està entre els 250,00 Euros i els 5.000,00 Euros, la quantia màxima que el podrà percebre serà de 250.00 Euros per al primer període i de 500.00 Euros per segon i següents períodes, sempre que en l’ immediatament anterior s’ha percebut el incentiu. Mai es podrà superar la quantia de cobro del que s’ha cotitzat per contingències professionals.

Verificació i control. La Direcció General d’Ordenació a la Seguretat Social posarà a disposició de la Direcció General de la Inspecció de Treball, per a la seva comprovació i efectes pertinents, l’ informació relativa de les empreses sol·licitants.

Termini i lloc per presentar la sol·licitud. Del dia 1 d’abril fins el 15 de maig de cada any, les empreses hauran de presentar la seva sol·licitud a la Mutua d’accidents de Treball que assumeixi la protecció per contingències professionals.

Newsletter