Recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables

S’han flexibilitzat els requisits i s’han escurçat els terminis per a recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables.

Per a poder recuperar l’IVA de les factures total o parcialment incobrables expedides a clients no declarats en concurs de creditors, fins a ara, el subjecte passiu havia d’haver instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor. Des del 14 d’abril de 2010, també és possible mitjançant un requeriment notarial.

A més, per als empresaris o professionals que el volum d’operacions de l’any natural immediat anterior no hagués excedit de 6.010.121,04 €, s’estableix un termini més reduït per a poder tramitar la recuperació de l’IVA. És a dir, per a poder considerar un crèdit com total o parcialment incobrable, a més de complir amb la resta de condicions, és necessari que hagin transcorregut 6 mesos (abans 1 any) des del meritament de l’Impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit. Per tant, des del 14 d’abril de 2010, les empreses que el seu volum d’operacions de l’any natural immediat anterior no hagués excedit de 6.010.121,04 €, disposaran de 6 mesos a contar des del meritament de l’impost repercutit per a instar el cobrament als deutors, mitjançant requeriment notarial o reclamació judicial.
Finalitzat el termini de 6 mesos, i havent complert tots els requisits, disposaran, com fins a ara, del termini de 3 mesos per a modificar la base imposable mitjançant l’expedició i remissió de la factura rectificativa en la qual es rectifiqui o, si escau, s’anul·li la quota repercutida. En el termini de 1 mes a contar des de la data de la factura rectificativa cal comunicar a la AEAT la citada modificació, tal com s’estableix reglamentàriament (Art.24 Reglament IVA).
No obstant això i de forma transitòria, disposaran de termini fins al 14 de juliol de 2010 per a procedir a reduir la base imposable d’aquelles factures total o parcialment incobrables que a data 14 d’abril de 2010 hagués transcorregut més de 6 mesos però menys de 1 any i 3 mesos des del meritament de l’impost.
Newsletter