skip to Main Content
Recuperar L’IVA En El Cas De Crèdits Incobrables
Recuperar L’IVA En El Cas De Crèdits Incobrables

Recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables

S’han flexibilitzat els requisits i s’han escurçat els terminis per a recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables.

Per a poder recuperar l’IVA de les factures total o parcialment incobrables expedides a clients no declarats en concurs de creditors, fins a ara, el subjecte passiu havia d’haver instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor. Des del 14 d’abril de 2010, també és possible mitjançant un requeriment notarial.

A més, per als empresaris o professionals que el volum d’operacions de l’any natural immediat anterior no hagués excedit de 6.010.121,04 €, s’estableix un termini més reduït per a poder tramitar la recuperació de l’IVA. És a dir, per a poder considerar un crèdit com total o parcialment incobrable, a més de complir amb la resta de condicions, és necessari que hagin transcorregut 6 mesos (abans 1 any) des del meritament de l’Impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit. Per tant, des del 14 d’abril de 2010, les empreses que el seu volum d’operacions de l’any natural immediat anterior no hagués excedit de 6.010.121,04 €, disposaran de 6 mesos a contar des del meritament de l’impost repercutit per a instar el cobrament als deutors, mitjançant requeriment notarial o reclamació judicial.
Finalitzat el termini de 6 mesos, i havent complert tots els requisits, disposaran, com fins a ara, del termini de 3 mesos per a modificar la base imposable mitjançant l’expedició i remissió de la factura rectificativa en la qual es rectifiqui o, si escau, s’anul·li la quota repercutida. En el termini de 1 mes a contar des de la data de la factura rectificativa cal comunicar a la AEAT la citada modificació, tal com s’estableix reglamentàriament (Art.24 Reglament IVA).
No obstant això i de forma transitòria, disposaran de termini fins al 14 de juliol de 2010 per a procedir a reduir la base imposable d’aquelles factures total o parcialment incobrables que a data 14 d’abril de 2010 hagués transcorregut més de 6 mesos però menys de 1 any i 3 mesos des del meritament de l’impost.
Back To Top