Rebaixa de l’IVA d’aliments i xec 200 euros: noves mesures contra la inflació

Al BOE del 28 de desembre de 2022, s’ha publicat el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat (RDL 20/2022), per a reduir la inflació i adaptar l’economia espanyola al nou entorn econòmic, alhora que reforça una xarxa de protecció per als col·lectius vulnerables i els sectors més afectats.


 

En l’àmbit fiscal són diverses les mesures que s’adopten, destacant la supressió de l’IVA dels productes frescos que ja tenien el tipus reduït i la reducció del tipus impositiu de l’oli i les pastes.

A continuació es recullen les principals mesures fiscals que s’adopten en el citat RDL 20/2022.

1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

1.1. Reducció del tipus impositiu de l’IVA dels olis d’oliva i de llavors i de les pastes alimentoses

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023 es redueix al 5% el tipus impositiu de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

 • Els olis d’oliva i de llavors.
 • Les pastes alimentoses.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625%.

A partir de l’1 de maig de 2023 el tipus impositiu aplicable serà el 10% en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l’1,4%.

1.2. Supressió de l’IVA de determinats productes frescos

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023 es redueix al 0% el tipus impositiu de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

 • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
 • Les farines panificables.
 • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 • Els formatges.
 • Els ous.
 • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codex Alimentarius i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1 de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,5%

2. IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Es manté la reducció del tipus impositiu de l’impost especial sobre l’electricitat

L’article 2 del RDL 20/2022 modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, la disposició addicional primera del Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, per a prorrogar fins al 30 de desembre de 2023 l’aplicació del tipus impositiu del 0,5%.

3. IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

Es manté la suspensió temporal de l’impost durant 2023

L’article 5 del RDL 20/2022, manté per a l’exercici 2023 la suspensió temporal de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica (IVPEE).

4. ALTRES MESURES

Ajuts a les famílies: xec de 200 euros

S’estableix per a les famílies amb rendes de fins a 27.000 euros un ajut de 200 euros per a reduir les situacions de vulnerabilitat econòmica que no estiguin cobertes per altres prestacions de caràcter social.

Aquest ajut, de 200 euros de quantia en pagament únic, es dirigeix als qui hagin estat assalariats, autònoms o aturats en 2022, amb la finalitat de pal·liar situacions de vulnerabilitat econòmica, no cobertes per altres prestacions de caràcter social, com és el cas de les pensions o l’ingrés mínim vital. Per a la percepció d’aquest ajut, s’estableixen així mateix uns màxims d’ingressos i patrimonis conjunts en funció de la convivència en el domicili, amb l’objectiu que el col·lectiu de beneficiaris de l’ajut respongui als principis de necessitat i progressivitat.

5. Mesures mercantils/concursals

S’introdueix, novament, una moratòria comptable amb la finalitat d’evitar la liquidació d’empreses que, en condicions normals, poden ser viables. Per això, es prorroga la mesura excepcional prevista en l’article 13 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre i, en conseqüència, a l’efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues, no es computaran les dels exercicis 2020 i 2021 durant un període de 3 exercicis comptables; això és, les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 no es computaran ni en els exercicis comptables de 2022 i 2023 ni fins al moment del tancament de l’exercici 2024. En el cas que tenint només en compte el resultat dels exercicis 2022, 2023 o 2024, resultessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, sí que s’apreciarà concurrència de la causa legal de dissolució per pèrdues, i els òrgans d’administració hauran d’actuar en els termes previstos en l’article 363.1.e) del Text Refós de la Llei de societats de capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2020, de 2 de juliol.

6. Mesures en matèria d’habitatge: limitació del preu del lloguer i suspensió dels desnonaments

 • S’estableix prolongar fins al 31 de desembre de 2023 la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge, regulada en l’article 18 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, de manera que, a falta d’acord entre les parts, l’actualització de la renda no pugui superar el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat.
 • S’amplia fins al 30 de juny de 2023 la suspensió dels procediments i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts, així com la possibilitat, fins al 31 de juliol de 2023, de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari, mesura ja recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.
 • Finalment, es contempla una pròrroga extraordinària del termini dels contractes d’arrendament de sis mesos des de la data de finalització, durant la qual es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Newsletter