Què passa si nos es fa testament?

Quan una persona mor sense haver fet testament s’obre la successió intestada, segons la qual:

1er. Són cridats com a hereus del difunt els fills i si han mort, els fills o nets d’aquests.

El vidu o el convivent supervivent en una parella estable adquireix l’usdefruit de tota l’herència, però pot optar per commutar-lo per una quarta part alíquota de l’herència, a més de l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar.

2on. Si no hi ha descendents, hereta el cònjuge vidu o el convivent supervivent en una parella estable.

3er. Si el causant mor sense fills ni descendents i sense cònjuge o convivent, l’herència es defereix als pares.

Si el causant mor sense fills ni descendents, sense cònjuge o convivent i sense pares, l’herència es defereix als ascendents de grau més proper. A manca d’aquests, es defereix als col·laterals fins al quart grau (cosins), en els dos casos seguint l’ordre que estableix la llei.

4art. Si falten les persones esmentades succeeix la Generalitat de Catalunya.

Newsletter