Pla General de Control Tributari 2011

El Ministeri d’Economia ha presentat el Pla de Control Tributari per l’any 2011. En aquest document es presenten les línees mestres que haurà de seguir la Inspecció de Hisenda durant l’any 2011.

Us fem un petit resum dels punts més rellevants pel 2011.

El Pla General de Control de l’Agència Tributària s’articula sobre tres àmbits; la comprovació i investigació del frau fiscal, el control en fase recaptatòria i el control del frau en relació als tributs cedits a les comunitats autònomes.

1. En relació a la primera d’elles, la comprovació i investigació del frau fiscal,  l’Agència Tributària es fixa els següents objectius:

a) Es potenciarà les actuacions de control sobre les activitats professionals.  En concret es duran a terme actuacions de comprovació sobre els professionals que presentin signes extern de riquesa rellevants i que manifestin una alta capacitat econòmica que no correspongui amb els nivell de rendes declarades. Es vigilarà la inclusió de despeses fictícies en les declaracions presentades per aquests professionals i la correcte repercussió del IVA

b) Es seguirà un control sobre els mitjans de pagament, especialment en la utilització de bitllets d’alta denominació i en moviments de efectius especialment importants.

c) Es desenvoluparan actuacions per perseguir la identificació de falses empreses subcontractistes i de empreses reals subcontractistes però que no presenten les corresponents declaracions i no tenen els seus treballadors donats d’alta i cobren prestacions per atur.

Hisenda i Seguretat Social han començat a creuar les seves bases de dades per trobar irregularitats i combatre l’economia submergida.

d) La inspecció fixarà la seva atenció sobre el col·lectiu d’autònoms que tributen en mòduls, a la divisió artificial que puguin fer amb altres persones per eludir l’exclusió del règim de mòduls i a més a més la possible emissió de factures falses per part d’aquests autònoms.

Hisenda tractarà la informació procedent de la nova declaració informativa anual sobre consums de energia elèctrica (model 159), per detectar immobles que no constin com a destinats a cap us i en els que s’apreciï un nivell determinat de consum de energia elèctrica.

També s’explotarà i analitzarà la informació facilitada per la nova declaració informativa sobre terminals de targetes de crèdit (model 170).

e) Es farà un control sobre les activitats derivades de la importació de bens procedents fonamentalment d’Àsia i en especial en la valoració de les mercaderies importades.

f) S’intensificarà el control sobre aquelles actuacions de enginyeria fiscal o planificació fiscal abusiva. Aquestes actuacions es centraran en centres de planificació que comercialitzen productes dirigits a la defraudació fiscal, practiques financeres que puguin provocar la opacitat de comptes i operacions i practiques que persegueixin la acreditació indeguda de despeses financeres, sobre tot intragrup, per reduir o eliminar les bases imposables que han de tributar a Espanya.

2. En quan el segon dels àmbits d’aquest pla, el control del frau en fase recaptatòria, es durant a terme actuacions per garantir el cobrament de les deutes tributàries. Aquestes actuacions aniran encaminades, entre d’altres, al seguiment específic de deutors amb incompliments sistemàtics, al seguiment de deutors aparentment insolvents que intervinguin en la creació successiva d’empreses que no paguen les seves obligacions tributàries, al control dels procediments concursals, a la derivació de responsabilitat cap els administradors de societats. Per dur a terme aquestes actuacions, la Agencia Tributària reforçarà l’adopció de mesures cautelars en els procediments recaptatoris.

3. El tercer i últim àmbit d’actuació del Pla és el relatiu al control del frau dels tributs cedits a les comunitats autònomes. Entre d’altres es controlarà entre d’altres les operacions immobiliàries susceptibles de tributar per IVA o per l’Impost de Transmissions Patrimonials.

El Pla General de Control Tributari, per més que el Govern ens el vulgui presentar com una novetat en alguns dels seus aspectes , no representa cap novetat en les actuacions que Hisenda ha estat realitzant en els últims anys. ¿Que no s’han realitzat actuacions inspectores en els últims anys? ¿que no s’han inspeccionat als autònoms?, ¿ que no s’han controlat les despeses fictícies dels professionals? , ¿que no s’han controlat les factures falses?, ¿ que no s’han vigilat la correcta repercussió de l’IVA?.

Potser la dada més rellevant i que s’ha destacar, és el creuament de dades entre Hisenda i la Seguretat Social, que fa més de 20 anys que no és fa. Les eines informàtiques actuals faran més fàcil la detecció del frau.

*Descàrrega: Pla General de Control Tributari 2011 

Newsletter