Permisos als treballadors el dia de les eleccions del 21D

1. Treballadors que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal.

El dijous 21 de desembre les empreses han de concedir als treballadors (que no gaudeixin aquest dia del descans setmanal) un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions.

El permís esmentat té caràcter no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

S’ha de donar un permís de dues hores si la coincidència de la jornada i l’obertura dels col·legis és de més de dues hores i menys de quatre. Si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

No fa falta concedir l’esmentat permís als treballadors que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores.

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada reduïda.

Determinació del moment d’utilització de les hores

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, és potestat de l’empresari.

Justificants de votació

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, l’empresa té dret a sol·licitar als treballadors el justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la corresponent taula electoral.

2. Permís dels membres de taula electoral o d’interventors que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal.

Els treballadors que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal i que acreditin la condició de membres de taula electoral o d’interventors, se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa de l’esmentat dia i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s’han de retribuir per l’empresa una vegada justificada l’actuació com a membre de taula o interventor.

3. Permís dels membres de taula electoral o d’interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal.

Tenen dret a un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s’han de retribuir per l’empresa una vegada justificada l’actuació com a membre de taula o interventor.

4. Permís dels apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dia de les eleccions i de caràcter no recuperable als treballadors que acreditin la condició d’apoderats i que aquest dia no gaudeixin del descans setmanal.

5. Altres consideracions:

Possibilitat de canvi de torn.

Els membres de taules, interventors o apoderats que haguessin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Càlcul de salari de les persones treballadores amb dret al permís.
Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, l’esmentada part ha de calcular-se d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores per l’esmentat concepte en els sis mesos immediatament anteriors.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.
S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, als treballadors perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Newsletter