Permís retribuït pels vocals de les Meses Electorals

L’article 28 de la Llei Orgànica de Règim Electoral estableix que els treballadors per compte aliena i els funcionaris nomenats Presidents o Vocals de les Meses Electorals tenen dret a una permís retribuït de jornada complerta durant el dia de la votació si és laboral. En tot cas, tenen dret a una reducció de la seva jornada de cinc hores el dia immediatament posterior.

Newsletter