Pagament fraccionat de l’Impost de Societats – Missatge d’en Pep

Pagament Fraccionat Impost de Societats - Missatge d'en Pep

Descarregar Podcast

Si ets una empresa que factures menys de 6.000.000 euros que sàpigues que tens dues opcions a escollir per fer el pagament fraccionat de l’Impost de Societats. El 28 de febrer és la data límit per canviar l’opció. Concretament el subjecte passiu de l’Impost sobre Societats pot optar entre dues modalitats de pagament fraccionat de l’impost de societats:

Dues modalitats del pagament fraccionat de l’impost de societats

  1. La primera -regla general- és la prevista en l’article 40.2 del Text Refós de la Llei de l’Impost de Societats (TRLIS): 18% de la quota íntegra de l’últim període impositiu vençut el primer dia natural dels mesos d’abril, octubre i desembre. Per aquells que tanquen l’exercici el 31 de desembre de cada any, es correspon amb la quota íntegra de l’última declaració presentada el mes de juliol anterior.
  2. La segona, prevista en l’article 40.3 de la Llei, és obligatòria per aquells contribuents amb una xifra de negoci superior a 6.000.000 euros els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu i és voluntària per aquelles entitats que ho hagin sol·licitat, i consisteix en el 18% per entitats amb xifra de negoci inferior a 10.000.000 euros o del 24% per entitats amb xifra de negoci superior a aquesta quantitat, sobre la base imposable del període dels 3, 9 i 11 mesos de l’exercici. S’ha de tenir en compte la limitació de la “Compensació de bases imposables negatives” i la quantitat mínima a ingressar segons la xifra de negoci de l’entitat.

Per sol·licitar la opció del l’article 40.3 s’ha de fer amb la declaració censal durant el mes de febrer de l’any natural a partir del qual hagi de tenir efectes, sempre que el període impositiu a què es refereixi coincideixi amb l’any natural. En cas contrari , l’exercici de l’opció s’ha de fer en la corresponent declaració censal, durant el termini de dos mesos a comptar de l’inici del període impositiu, o dins del termini comprès entre l’inici del període impositiu i la finalització del termini per efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu, quan aquest últim termini sigui inferior a dos mesos.

L’exercici de l’opció vincularà al subjecte passiu respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu i següents, en tant no es renunciï a través de la corresponent declaració censal.

La opció de l’article 40.3 és recomanable per aquelles entitats on la base imposable de l’exercici anterior és o serà molt superior a la prevista en l’exercici corrent.

El terminis per a presentar el model 202 (amb independència de l’opció escollida) són els primers 20 dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre.


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

 

Newsletter