Ogligacions tributàries del mes d’Octubre.

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Abans del 11 d’octubre (dia 12 és festa laboral) s’hauran de presentar les següents declaracions tributàries:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
  • Retencions sobre el capital mobiliari.
  • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. Cal ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte al trimestre anterior.
  • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).
  • IVA. (Impost sobre el Valor Afegit)
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Impost sobre Societats (2on pagament fraccionat).
  • Retencions de professionals i comisionistes. Per tal de complimentar la declaració de retencions a compte de lRPF ens heu de facilitar les retencions dels professionals i comisionistes abans del dia 9.

COMPTABILITAT.

Estimació directe normal i directe simplificada.

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 9.

Llibres registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió.

Recordem que aquelles persones físiques que exerceixin una activitat empresarial o professional, que tributin en règim d’estimació directa simplificada o per estimació objectiva, l’obligació de portar els llibres següents:

Directa simplificada:      Llibre d’ingressos . Llibre de despeses. Llibre de bens d’inversió.

Objectiva (MÒDULS):     Llibre de despeses, llibre de bens d’inversió.

 

AUTÒNOMS

Els treballadors afiliats al Regim Especial de Treballadors Autònoms, que vulguin modificar les seves bases de cotització ho hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 31 d’octubre perquè la modificació de bases tingui efectes 1 de gener.

Newsletter