Ogligacions tributàries del mes d’Octubre.

Abans del 11 d’octubre (dia 12 és festa laboral) s’hauran de presentar les següents declaracions tributàries:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
  • Retencions sobre el capital mobiliari.
  • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. Cal ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte al trimestre anterior.
  • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).
  • IVA. (Impost sobre el Valor Afegit)
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  • Impost sobre Societats (2on pagament fraccionat).
  • Retencions de professionals i comisionistes. Per tal de complimentar la declaració de retencions a compte de lRPF ens heu de facilitar les retencions dels professionals i comisionistes abans del dia 9.

COMPTABILITAT.

Estimació directe normal i directe simplificada.

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 9.

Llibres registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió.

Recordem que aquelles persones físiques que exerceixin una activitat empresarial o professional, que tributin en règim d’estimació directa simplificada o per estimació objectiva, l’obligació de portar els llibres següents:

Directa simplificada:      Llibre d’ingressos . Llibre de despeses. Llibre de bens d’inversió.

Objectiva (MÒDULS):     Llibre de despeses, llibre de bens d’inversió.

 

AUTÒNOMS

Els treballadors afiliats al Regim Especial de Treballadors Autònoms, que vulguin modificar les seves bases de cotització ho hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 31 d’octubre perquè la modificació de bases tingui efectes 1 de gener.

Newsletter