Obligacions tributàries i mercantils del mes d’abril del 2011

Durant el mes d’abril, abans de les dates assenyalades a continuació, s’hauran de presentar i en el seu cas ingressar, les següents declaracions tributàries:

Abans del 15 d’Abril s’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de:
 • Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
 • Retencions sobre el capital mobiliari.
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans.És necessari ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte el trimestre anterior.
 • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals(estimació objectiva i directe).
 • Impost sobre Societats (1er pagament fraccionat de l’exercici 2011):
  – Règim general: 18% de la quota íntegra de l’últim impost presentat (2009)
  – Règim especial (obligatori per a grans empreses i per aquelles empreses que ho hagin sol·licitat).
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
Abans del 30 d’Abril s’ha de practicar la:
 • Legalització dels llibres comptables exercici 2010.
NOTES IMPORTANTS:

Comptabilitat. Estimació directe normal i directe simplificada.

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 8 d’abril.
Llibres registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió.

Recordem que aquelles persones físiques que exerceixen una activitat empresarial o professional que tributen en règim d’estimació directa simplificada tenen l’obligació de confeccionar el llibre d’ingressos, el llibre de despeses i el llibre de bens d’inversió. Els qui tributin per Mòduls ( règim d’estimació objectiva) han de confeccionar el llibre de despeses i el llibre de bens d’inversió.
Com sempre, estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment i per realitzar les gestions que ens vulgui encomanar.

*Descàrrega: Obligacions tributàries del mes d’abril 

Newsletter