Obligacions tributàries del mes de Gener

Durant aquest mes de gener, i abans de les dates assenyalades a continuació, s’hauran de presentar, i en el seu cas, les següents declaracions tributàries:

15 de gener: liquidació 4rt trimestre i presentació del resum anual de:

–  Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball  (model 110 i 111)
–  Retencions sobre el capital mobiliari (model 123).
–  Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte el trimestre anterior.
25 de gener:-  Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe): liquidació 4rt trimestre 2010 (model 130 i 131).
–  Impost sobre el Valor Afegit (IVA): liquidació 4rt trimestre de 2010 i presentació resum anual.
–  Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

31 de gener:

–  Presentació via telemàtica dels resums anuals de les retencions sobre els arrendaments (model 180), sobre els rendiments del treball (model 190) i sobre el capital (model 193) i declaració anual de donacions amb dret a deducció (model 182).

–  IVA
Sol·licitud d’alta en el règim de grans empreses. Opció obligatòria per aquelles empreses que hagin facturat més de 6.010.121,00 Euros l’any anterior i que obliga a la presentació mensual de les declaracions-liquidacions periòdiques.
Sol·licitud d’aplicació de percentatge provisional de deducció (prorrata) diferent del definitiu del any anterior.

–  IAE
Comunicació de declaració censal per demanar la exclusió o inclusió en el règim d’exempció de l’impost, en funció de si l’any 2009 la xifra de negoci va variar respecte el 2008 en relació al límit de 1.000.000 d’euros.
Comunicació obligatòria (m2 venuts) per la regularització de la quota a pagar del Impost sobre Activitats Econòmiques del subjectes passius promotors que hagin realitzat vendes durant l’any 2010.

28 de febrer:-  IMPOST SOBRE SOCIETATS: Comunicació de l’opció o renúncia de l’opció per el càlcul dels pagaments fraccionats del impost sobre la Base Imposable del exercici en curs.

–  IMPOST SOBRE SOCIETATS: Comunicació de l’opció o renúncia de l’opció per el càlcul dels pagaments fraccionats del impost sobre la Base Imposable del exercici en curs.

Comptabilitat. Estimació directe normal i directe simplificada. Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 12 de gener.

Llibres registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió. Recordem que aquelles persones físiques que exerceixin una activitat empresarial o professional, que tributin en règim d’estimació directa simplificada o per estimació objectiva, l’obligació de portar els llibres següents:
Directa simplificada:
Llibre d’ingressos
Llibre de despeses
Llibre de béns d’inversióObjectiva (MÒDULS):
Llibre de despeses
Llibre de béns d’inversió

Si al llarg de l’any 2010 heu fet alguna inversió en immobilitzat i fem nosaltres el manteniment del llibre de béns d’inversió, ens haureu de portar còpia de la factura de compra del bé.
Laboral. Per tal de complimentar la declaració de les retencions a compte de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques, ens heu de facilitar les retencions dels professionals i comissionistes abans del dia 12.
Per tal d’evitar errors i possibles comprovacions i sancions per part d’Hisenda, us preguem, ens trameteu a la secció laboral (a l’atenció de l’Alex Gelada) una còpia de totes aquelles factures dels vostres proveïdors professionals als quals apliqueu la retenció del 15% (o del tipus reduït) i dels proveïdors que tributin en estimació per mòduls als quals apliqueu la retenció del 1%, per poder ésser incloses en la declaració de retencions sobre rendiments de treball (model 110 o 111). Recordeu que el termini per presentar aquesta declaració acaba el proper dia 15 i s’ha de presentar abans d’acabar el mes el resum anual.
Novetats tributàries per l’any 2011. Els propers dies us enviarem un resum, amb les principals novetats per l’any 2011, en l’àmbit tributari, publicades en el BOE amb la Llei de Pressupostos.

Obligacions tributàries i mercantils. Gener 2011 
Newsletter