Obligació d’implantar un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe

La normativa laboral estableix l’obligació que tenen totes les empreses, amb independència del nombre de treballadors, de tenir implantat un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe, així com l’obligació de formar i informar els seus treballadors sobre aquesta matèria, donant compliment al Reial Decret 901/2020.


 

L’objectiu del protocol és definir el marc d’actuació davant de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, amb la finalitat d’erradicar aquest tipus de conductes. S’han d’identificar clarament quins són els objectius del protocol. Poden ser diversos i han de ser tan específics com sigui possible, sustentats amb accions mesurables i avaluables per poder fer-ne un seguiment.

A més a més, l’article 12 de  la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, diu que les empreses hauran de promoure la sensibilització i oferiran formació per la protecció integral contra les violències sexuals a tot el personal al seu servei.

Quedem a la vostra disposició perquè ens consultin qualsevol dubte sobre aquesta obligació normativa.


https://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/Eines-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa

Newsletter