Obligació d’enviar per mitjans electrònics les dades del certificat d’empresa al SPEE

L’Ordre TIN/790/2010 de 24 de març, obliga a les empreses a utilitzar els mitjans electrònics (certific@2) per enviar les dades del certificat d’empresa al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE), quan els seus treballadors finalitzin, suspenguin o redueixin la seva relació laboral i comuniquin a la Direcció de l’empresa que volen sol·licitar les prestacions per l’atur.

El termini per la incorporació de les empreses al sistema certific@2 per enviar els certificats d’empresa, serà fins al 30 de juny de 2.010, per les que tenen 10 o més treballadors en el moment de la publicació de l’Ordre. Les empreses que tinguin menys de 10 treballadors, de moment queden exemptes de incorporar-se al sistema.

Les empreses han d’enviar el certificat al SPEE en el moment que es produeixi la finalització, suspensió o reducció de la relació laboral, sempre que el treballador ho hagi manifestat amb anterioritat a la Direcció de l’empresa o al dia següent al que el treballador de forma expressa ho sol·liciti, si ho fa posteriorment.
Com a conseqüència d’aquesta obligatorietat, les empreses quan comuniquin a la Gestoria la finalització de la relació laboral d’un treballador ens han d’indicar si aquest ha sol·licitat amb anterioritat el certificat d’empresa per tramitar la prestació d’atur.

L’enviament telemàtic del certificat d’empresa al SPEE ho tramitarà la Gestoria.

Newsletter